Valtuustoaloite, omaishoidon helpottaminen vakituisella vapaa-ajanpaikkakunnalla

HEL 2022-008449
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 47 §

V 15.2.2023, Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoidon helpottamisesta vakituisella vapaa-ajanpaikkakunnalla

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraava:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Hilkka Ahde ja 29 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan omaishoidon palvelusetelin käytön hyväksymistä ja maksusitoumuksen myöntämistä lyhytaikaiseen palveluasumiseen omaishoitajan vakituisella vapaa-ajan paikkakunnalla.

Kaupunkistrategian 2021-2025 sekä sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelman linjausten mukaan omaishoitoperheiden palveluja kehitetään varmistamalla riittävä tuki sekä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen palvelusetelin avulla.

Palvelusetelin käyttö omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen on mahdollista, jos tuottaja on hakeutunut ja hyväksytty Helsingin palvelusetelituottajaksi. Palvelusetelituottajan sijainnille ei ole asetettu rajoitteita. Kaupunki järjestää omaishoitajan vapaapäivien aikaisen lyhytaikaisen palveluasumisen palvelut ensisijaisesti omassa toiminnassaan, kilpailuttamassaan ostopalvelussa tai palvelusetelin turvin, jolloin asiakas voi itse valita paikan. Maksusitoumusten myöntämistä voidaan harkita erityisissä tilanteissa, joissa asiakkaan tarpeen mukaista hoitoa ei muilla ensisijaisilla tavoilla ole voitu järjestää.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.11.2022 § 236

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Hilkka Ahteen ja 29 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon järjestämistä vakituisella vapaa-ajanpaikkakunnalla:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki hyväksyy omaishoidon palvelusetelin käyttämisen sekä myöntää maksusitoumuksen lyhytaikaiseen palveluasumiseen omaishoitajan vakituisella vapaa-ajanpaikkakunnalla. Esitystä perustellaan sillä, että omaishoitaja ei pysty kesäaikaan käyttämään ansaitsemiaan vapaapäiviä pitkien kuljetusmatkojen vuoksi. Tämä vaikuttaa haitallisesti omaishoitajan jaksamiseen, eivätkä kuljetukset lakisääteisten vapaapäivien aikaiseen hoitoon Helsingin ja vapaa-ajanpaikkakunnan välillä ole Helsingin ilmastostrategian mukaisia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että palvelusetelin käyttö omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen on jo nyt mahdollista, jos tuottaja on hakeutunut ja hyväksytty Helsingin palvelusetelituottajaksi. Palvelusetelituottajan sijainnille ei ole asetettu rajoitteita. Helsingin kaupunki järjestää omaishoitajan vapaapäivien aikaisen lyhytaikaisen palveluasumisen palvelut ensisijaisesti omassa toiminnassaan, kilpailuttamassaan ostopalvelussa tai palvelusetelin turvin, jolloin asiakas itse voi valita paikan. Maksusitoumusten myöntämistä voidaan harkita erityisissä tilanteissa, joissa asiakkaan tarpeen mukaista hoitoa ei muilla ensisijaisilla tavoilla ole voitu järjestää.

Helsingin vuosien 2021–2025 kaupunkistrategian helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat -kokonaisuudesta johdettuja sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelman tavoitteita ovat muun muassa omaishoitoperheiden palvelujen kehittäminen varmistamalla heille riittävä tuki sekä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen palvelusetelin avulla.

Laki omaishoidon tuesta (937/2005) edellyttää 4 §:n mukaan, että kunta huolehtii hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan vapaan aikana. Laissa ei oteta kantaa siihen, oleskeleeko hoidettava jatkuvasti vakituisessa asunnossaan.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä (569/2009) ei ota kantaa palvelusetelituottajan sijainnista suhteessa palvelusetelin käyttäjään. Laki edellyttää nähtävillä olevan rekisterin ylläpitoa hyväksytyistä tuottajista.

Palveluseteli on maksusitoumus, jolla voi ostaa palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta ja se on käytettävissä kaikkialla Suomessa. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin omana palveluna tai ostopalveluna järjestämälle lyhytaikaiselle hoitopaikalle. Palvelusetelin sääntökirja on asiakirja, jolla kunta asettaa palveluntuottajille palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymisen edellytykset sekä palvelun sisältöön ja laatuun liittyviä vaateita. Kunta velvoittaa palveluntuottajat noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä hankittavien ja toteutettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Aloitteessa esitetty joustavuus omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon järjestämisessä on Helsingin kaupunkistrategian sekä sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelman mukaisia. Niiden toteuttamisen mahdollistaminen vapaa-ajan paikkakunnalla tukee omaishoitajan jaksamista.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Riina Lilja, va. palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

riina.lilja@hel.fi

Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi