Valtuustoaloite, kaupungin työntekijöiden viivästyneen palkanmaksun hyvittäminen

HEL 2022-008451
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 826 §

V 7.12.2022, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite kaupungin työntekijöiden viivästyneen palkanmaksun hyvittämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Kappaleeseen 10 lisäys:
"Kaupunginhallitus toteaa, että vakauttamishanketta on vietävä mahdollisimman nopealla aikataululla eteenpäin. Jos palkanlaskennan ongelmat pitkittyvät edelleen, on vuoden 2023 aikana selvitettävä uusia tapoja hyvittää tilannetta työntekijöille."

Kannattaja: Elisa Gebhard

Reetta Vanhasen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: Kappaleen 10 jälkeen lisäys omaksi kappaleekseen:
"Kaupunginhallitus toteaa, että yhtenä hyvittämiskeinona kaupunki harkitsee mahdollisuutta tukea henkilöstöjärjestöjä lisäetuuskassojen toiminnassa. Lisäetuuskassat mahdollistavat jäseneksi liittyvien työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien hankintojen korvaamisen vapaaehtoisesti kerättävien jäsenmaksujen avulla. Kaupunki voisi työnantajana järjestää kassan jäsenmaksun perinnän suoraan palkanmaksun yhteydessä, kuten ammattiliittojen jäsenmaksujen työnantajaperinnän osalta toimitaan. Asiaa selvitetään, kun akuutti palkkakriisi on saatu hoidettua siten, että Talpan henkilöstöresurssit mahdollistavat kassatoiminnan vaatiman hallinnon."

Kannattaja: Minja Koskela

Elisa Gebhardin vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anni Sinnemäen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Sydänmaa ja 29 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin työntekijöidensä viivästyneen palkanmaksun hyvittämiseksi.

Aloitteessa esitetään, että viivästyneestä palkanmaksusta tulee maksaa korkohyvitys kaikilta niiltä päiviltä, jotka menevät palkanmaksupäivän yli. Pääsy Sarastia-järjestelmään pitää saada toimivaksi ja palkkakuittien näkyminen pankkipalveluissa tulee palauttaa. Palkkakuitit pitää pystyä tarkistamaan ilman monimutkaista kirjautumisprosessia. Työntekijöille tulee laatia selkeä ohjeistus, miten tulee toimia, jotta oman palkkansa saa ajantasaiseksi - ei voi olla niin, että Helsingin kokoisessa kaupungissa työntekijä ei voi luottaa siihen, että hän saa sen palkan, joka hänelle tehdystä työstä kuuluu.

Vastauksena aloitteeseen kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki työnantajana huolehtii kaikista sille kuuluvista palkanmaksun viivästymistä koskevista velvoitteista: Niille, joiden palkanmaksu on viivästynyt, maksetaan korkolain mukaiset viivästyskorot ja työsuhteessa oleville, joiden työsuhde on päättynyt ja loppupalkka on ollut myöhässä, maksetaan odotusajan palkka.

Lisäksi kaupunki maksaa vapaaehtoisen ja kertaluontoisen viivästysmaksun niille, joiden palkanmaksu on viivästynyt. Viivästysmaksu on vähintään 50 euroa ja vähintään viisinkertainen verrattuna viivästyskorkoon. Taloushallintopalvelu Talpa suorittaa maksut ja viestii käytännön toteutuksesta henkilöstölle.

Mikäli palkkaviiveen vuoksi on aiheutunut vahinkoa, vahingonkärsijälle korvataan todelliset taloudelliset vahingot. Syntynyt taloudellinen vahinko ja sen määrä osoitetaan erillisellä selvityksellä vaatimuksen yhteydessä. Henkilöstölle on annettu ohjeet siitä, miten tällaista korvausta vaaditaan. Korvausvaatimuksia on tähän mennessä tullut 7 414 euron edestä ja korvauksia on tähän mennessä päätetty maksaa 1 489,80 euroa. Useiden korvausvaatimusten käsittely on vielä kesken. Toimivalta korvausvaatimuksia koskevassa päätöksenteossa on kaupunginlakimiehellä.

Kaupungin koko henkilöstö saa 200 euron suuruisen kulttuuri- ja liikuntaedun joulukuun alusta alkaen. Sen lisäksi, että liikunta- ja kulttuuriedulla halutaan edistää henkilöstön hyvinvointia, sillä pyritään parantamaan kaupungin työnantajakuvaa tilanteessa, jossa useilla palvelutuotannon aloilla kärsitään työvoimapulasta ja jossa kaupungin maine luotettavana työnantajana on kärsinyt.

Palkkalaskelmien luettavuuden parantamiseksi tähtäävä kehitystyö aloitettiin kesällä. Palkkalaskelmien luettavuus on parantunut asteittain lokakuun puolivälistä alkaen. Yhteistyössä palkanlaskentajärjestelmän toimittajan kanssa etsitään ratkaisua kehittää myös tuntipalkkaisten laskelmia. Palkkalaskelmat ovat olleet saatavissa myös verkkopankista syyskuusta alkaen.

Palkanmaksuhaasteiden ratkaisemiseksi on käynnistetty palkanlaskennan vakauttamishanke. Hankkeessa tehdään töitä kolmella osa-alueella ja yli 20 projektissa, jotta tilanne normalisoituu ja palkkavirheiden määrä minimoidaan.

Henkilöstölle viestitään tilanteesta säännöllisesti. Henkilöstölle on koottu intraan ohjeistusta siitä, miten toimia erilaisissa palkkahäiriöihin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi henkilöstölle järjestetään säännöllisesti henkilöstöinfoja aiheeseen liittyen.

Sulje

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 820

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin , Johtaja, palkanlaskennan vakauttamishanke, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 82626

marjo.kuosa@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Kirsti Laine-Hendolin , johtaja, palkanlaskennan vakauttamishanke, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 82626

marjo.kuosa@hel.fi