Valtuustoaloite, Kruunuvuoren Öljysäiliö 468:n kulttuurikäytön vahvistaminen

HEL 2022-008460
Asialla on uudempia käsittelyjä
28. / 884 §

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Öljysäiliö 468:n kulttuurikäytön edistämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Kruunuvuoressa sijaitsevan Öljysäiliö 468:n kulttuurikäyttöä edistetään esimerkiksi niin, että sen vuokraaminen erilaisille kulttuuritoimijoille siirretään kaupunkiympäristön toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Kaupunginhallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena, että Öljysäiliö 468:n vuokraustoiminta siirrettäisiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Tilojen vuokraaminen kuuluu kaupunkiympäristön toimialan ydintehtäviin ja sen vuoksi on luontevaa, että se huolehtii myös öljysäiliön vuokrauksesta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on luopunut välivuokraajan roolista kustannusten läpinäkyvyyden parantamiseksi ja roolien selkeyttämiseksi.

Kruunuvuorenrannassa Saaristolaivastonkadun päässä sijaitseva entinen öljysäiliö on ollut paviljonkityyppisessä käytössä vuodesta 2012 alkaen. Tilassa on toteutettu valotaideteoksia ja se on avoimesti vuokrattavissa kaupunkiympäristön toimialan kautta. Nykyinen vuokrataso on 200 euroa esityspäivältä ja 100 euroa rakennus- ja purkupäiviltä. Tähän mennessä säiliössä on järjestetty 17 tapahtumaa.

Öljysäiliö on 16 metriä korkea ja halkaisijaltaan 35 metrinen siilo, jonka käytölle on selkeitä rajoituksia. Kyseessä on kylmätila, joka on käytettävissä ainoastaan lumettomaan aikaan, käytännössä huhtikuusta marraskuuhun. Tilaan on lukittavissa oleva käynti, mutta säiliö kaikuu ja sen tapahtumatekninen infrastruktuuri on puutteellinen. Öljysäiliö on kuitenkin kaupunkikulttuurisesti kiinnostava alueen historiaa ja omaleimaisuutta tukeva maanmerkki. On suotavaa, että tila olisi jatkossakin tapahtumallisessa käytössä ja ihmisten kohtauspaikkana.

Välivuokrauksen sijaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan roolina on toimia tapahtumallisena yhteystyökumppanina säiliön vuokrauksessa. Eri toimijat voivat jo nyt hakea tilassa järjestettäviin tapahtumiin tukea kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan taide- ja kulttuuriavustuksista. Tämä mahdollistaa tilan käytön myös ei-kaupallisille toimijoille ja on samalla kustannustehokas ja läpinäkyvä toimintatapa. Tietoa öljysäiliöstä ja sen käyttömahdollisuuksista voidaan jakaa nykyistä paremmin myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintäkanavissa.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen. Kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, ettei se anna asiasta omaa lausuntoa, vaan sen asiantuntijat ovat osallistuneet kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon valmisteluun.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on osoitettava aloite vastattavaksi sille lautakunnalle tai johtokunnalle, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu. Kaupunginhallitus on 8.8.2022 § 535 päättänyt, että se vastaa öljysäiliön käytön edistämistä koskevaan aloitteeseen, koska aloite kuuluu kahden lautakunnan toimivaltaan.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 170

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuravan lausunnon:

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta ei kannata valtuutettu Rantasen esitystä, jonka mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vuokraisi kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa olevan Laajasalossa sijaitsevan öljysäiliö 468:n tilan ja toimisi tilan edelleenvuokraajana erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Kaupunkiympäristön toimialan ydintehtäviin kuuluu kaupungin tilojen vuokraustoiminta ja sen vuoksi on luontevaa, että myös öljysäiliön vuokraus kuulu tälle toimialalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on luopunut välivuokraajan roolista, kustannusten läpinäkyvyyden parantamiseksi ja roolien selkeyttämiseksi.

Kruunuvuorenrannassa Saaristolaivastonkadun päässä lähellä merenrantaa sijaitseva Säiliö 468 on paviljonkityyppisessä käytössä vuodesta 2012 ollut entinen öljysäiliö. Kyseessä on 16 metriä korkea ja halkaisijaltaan 35 metrinen siilo, jonne on lukittavissa oleva käynti. Tilassa on toteutettu valotaideteoksia ja se on avoimesti myös vuokrattavissa kaupunkiympäristön toimialan kautta. Nykyinen vuokrataso on 200 euroa (ilman alv:a) esityspäivältä ja 100 euroa (ilman alv:a) rakennus- ja purkupäiviltä tästä puolet. Vuoden 2022 syyskuuhun mennessä säiliössä on pidetty 17 tapahtumaa.

Tilan käytölle on selkeitä rajoituksia; kyse on kylmätilasta, joka on käytettävissä ainoastaan lumettomana aikana käytännössä huhtikuusta marraskuuhun. Tila myös kaikuu ja sen käyttöön liittyvä tapahtumatekninen infrastruktuuri on puutteellinen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kuitenkin tilaa kaupunkikulttuurisesti kiinnostavana alueen historiaa ja sen omaleimaisuutta tukevana maanmerkkinä. On suotavaa, että tilaa voisi myös jatkossakin käyttää rajoitustensa puitteissa tapahtumallisessa käytössä ja ihmisten kohtauspaikkana.

Mikäli kaupunkiympäristön toimialalla jatkaa nykyisenkaltaista tilan vuokraustoimintaa ja huolehtii mahdollisuuksien mukaan myös tilankäyttöä tukevan infrastruktuurin ylläpidosta, voi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala olla tapahtumallisena yhteistyökumppanina. Eri toimijat voisivat jo nyt hakea nykyisentyyppisen vuokrahinnan mukaisesti tilassa järjestettäviin tapahtumiin tukea kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan taide- ja kulttuuriavustuksista. Tämä kannustaisi ei-kaupallisia toimijoita käyttämään nykyistä paremmin tilaa ja olisi samalla kustannustehokas ja läpinäkyvä toimintatapa. Myös tietoa tilasta ja sen käyttömahdollisuuksista voitaisiin nykyistä paremmin jakaa myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintäkanavissa.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen
Lisätiedot

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi