Talousarvioaloite, vammaisten tilapäishoidon lisääminen

HEL 2022-008467
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 161 §

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien vammaisten tilapäishoidon lisäämisestä

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ja 18 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki lisää vammaisten ihmisten tilapäishoidon paikkoja edistämään perheiden ja läheisten jaksamista vaativassa hoivatyössä. Lisäksi aloitteessa todetaan, että huolena on hoidon laatu ja riittämätön henkilökuntamäärä vammaisten ihmisten riittävään ja laadukkaaseen huolenpitoon nähden.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja rahoitus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluja.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta. Valtiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tuloja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustannuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä mainitulla rahoituksella.

Vammaisten henkilöiden kotiin annettavien palvelujen ja tilapäishoidon kehittäminen

Omaishoitajan oikeus lakisääteisiin vapaisiin määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Lakisääteisiä vapaita myönnetään kahdesta kolmeen vuorokautta kuukaudessa. Alle 65-vuotiailla omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämistapoja ovat sijaisomaishoito, kotiin annettava hoito palvelusetelillä kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta, omaishoidon tuen vapaapäiviä korvaava kodin ulkopuolella tapahtuva tilapäishoito kaupungin omissa palveluissa tai kaupungin hyväksymissä hoitoyksiköissä sekä omaishoidon tuen vapaan toteuttaminen tuntikorvauksella.

Helsingin kaupungin vammaistyössä kehitetään vammaisten henkilöiden kotiin annettavia palveluja ja tilapäishoitoa osana sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla toteutettavaa kestävän kasvun hanketta vuosien 2023–2025 aikana. Hanke kuuluu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Kestävän kasvun hankkeen tarkoituksena on ehkäistä perheiden syrjäytymistä parantamalla haavoittuvien kohderyhmien palvelujen saatavuutta ja turvata vammaisten perheiden omaishoitajien jaksaminen ja kotiin tarjottavien palveluiden riittävyys. Kotiin annettavien palvelujen ja tilapäishoidon kehittämisen toimenpiteinä muodostetaan kokonaiskuva tilapäishoidon palvelukokonaisuudesta ja tilapäishoidon tilanteesta. Tilapäishoidon palvelukokonaisuuden vaativan tuen palvelut tullaan integroimaan vaativan moniammatillisen tuen kokonaisuuteen vammaistyön organisaatiomuutoksen yhteydessä vuonna 2024. Kehittämistoimenpiteinä on lisäksi tilapäishoidon tuotteistaminen ja päiväaikaisen hoidon, pitkäaikaisen hoidon sekä ruotsinkielisten asiakkaiden hoidon tarpeen kartoittaminen.

Toimet toimialan vetovoiman ja pitovoiman parantamiseksi

Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti vammaistyön vetovoimaisuutta lisätään jatkamalla työnantajakuvan ja brändityön suunnitelmallista parantamista. Korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Oppisopimusopiskelijoiden paikkoja on lisätty ja ruotsinkielisten palvelujen oppisopimusten osalta käynnissä on jatkuva haku. Vammaistyössä on otettu käyttöön rekrytointilisä.

Vammaistyön pitovoimaa parannetaan esimerkiksi tasapainottamalla vammaistyön yksiköiden ja alayksiköiden välisiä asiakas- ja työntekijämääriä vuoden 2023 aikana sekä yhtenäistämällä idea- ja kertapalkkioihin liittyviä käytänteitä. Vammaistyön uusien työntekijöiden perehdytystilaisuudet on aloitettu keväällä 2023. Perehdytystä kehitetään myös vammaistyön eri yksiköiden sisällä.

Toimet hoidon laadun parantamiseksi

Helsingin kaupungin tavoitteena on järjestää asukkailleen lainmukaiset, laadukkaat ja turvalliset palvelut. Valvontaa toteutetaan osana palvelujen ja tehtävien järjestämistä ja tuottamista. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontaohjelmassa kuvataan, miten Helsingissä järjestetään ja toteutetaan omavalvontaan liittyviä lainsäädännön edellyttämiä tehtäviä sekä varmistetaan palvelujen saatavuutta, jatkuvuutta, turvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Omavalvontaohjelman tavoitteet pohjautuvat lainsäädäntöön, Helsingin kaupunkistrategiaan ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategiaan.

Omana toimintana ja ostopalveluna järjestettävien palvelujen tulee vastata hyvää laatutasoa. Asiakkaan tulee saada sisällöltään ja laadultaan yhtä hyvää palvelua riippumatta palvelun järjestämisen tavasta. Valvonnalla, omavalvonnalla sekä asiakasturvallisuutta edistämällä toiminnan laatua parannetaan jatkuvasti.

Omavalvontaohjelmaan on kirjattu keinot, joilla seurataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumista, turvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuutta sekä tavat, joilla havaitut epäkohdat korjataan. Valvontakäynneillä ilmenneiden laatupoikkeamien syyt selvitetään ja niiden korjaaminen on tärkeää. Esihenkilöitä ja henkilöstöä ohjeistetaan tekemään tarvittavia muutoksia ja lisäksi muutoksia tulee arvioida ja seurata.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta- ja ohjauskäytäntöjä yhtenäistetään vuoden 2023 aikana. Lisäksi palvelujen valvontaa tekevien työntekijöiden osaamista vahvistetaan kehittämällä perehdytystä, lisäämällä valvontatyötä tekevien verkostoitumista sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällä, yhtenäistämällä prosesseja sekä järjestämällä valvontaosaamiseen täydennyskoulutusta.

Johtopäätökset

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että tilapäishoidon tilannetta ja kehittämistarpeita kartoitetaan Helsingin kaupungin vammaistyössä. Helsingissä kestävän kasvun hankkeen puitteissa kehitetään vammaisten henkilöiden kotiin annettavia palveluja ja tilapäishoitoa vuosien 2023–2025 aikana. Tähän on varattu hankerahoitusta EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä. Rahoitus sisältyy valmisteilla olevaan valtion talousarvioesitykseen, mutta tilapäishoidon paikkojen lisäämistä ei ole siinä esitetty.

Työntekijöiden saatavuuden ja pitovoiman parantamiseksi Helsingin vammaistyössä tehdään oppilaitosyhteistyötä, lisätään oppisopimusopiskelijoiden paikkoja, hyödynnetään rekrytointilisää ja lisätään vammaistyön positiivista näkyvyyttä muun muassa sosiaalisessa mediassa. Työntekijöiden palkitsemiskäytäntöjä yhtenäistetään ja lisäksi pyritään varmistamaan riittävät resurssit ja tasapainottamaan työmäärää työntekijöiden välillä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa sekä ohjauskäytänteitä kehittämällä varmistetaan palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu ja yhdenvertaisuus.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotiin annettavien palvelujen ja tilapäishoidon kehittäminen lisää vammaisten henkilöiden elämänlaatua ja itsenäisyyttä sekä vähentää omaishoitajien kuormitusta. Vammaistyön työntekijöiden saatavuuden ja pitovoiman parantaminen voi johtaa vammaistyön henkilöstön parempaan työtyytyväisyyteen, mikä voi näkyä myös asiakkaalle palvelun laadun paranemisena. Omavalvonta ja laatutyö varmistavat asiakkaiden turvalliset ja laadukkaat palvelut.”

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausuntoa kaupunginhallitukselle Mari Rantasen ja 18 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien vammaisten tilapäishoidon lisäämistä. Lausuntoa on pyydetty 19.9.2023 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätietojen antaja

Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 09 310 42303

viivi.vaananen@hel.fi

Sanna Huhtakallio, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 28984

sanna.huhtakallio@hel.fi

Veera Pellinen, Senior HR partner, puhelin: 09 310 38033

veera.pellinen@hel.fi