Talousarvioaloite, palomiesten palkkaohjelma

HEL 2022-008469
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 165 §

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien palomiesten palkkaohjelmaa

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki asettaisi pelastuslaitokselle palkkaohjelman, jolla palomiesten palkat saataisiin lähikuntiin nähden kilpailukykyiselle tasolle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja rahoitus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluja.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta. Valtiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tuloja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustannuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä mainitulla rahoituksella.

Palomiesten palkkauksen korjaavat toimenpiteet

Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti sosiaali- terveys- ja pelastustoimiala pyrkii olemaan houkutteleva työnantaja ja hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttaja. Palkkakehitysohjelman jatkaminen ja kilpailukykyisestä palkkauksesta huolehtiminen ovat osa strategian toteuttamista muiden henkilöstöpoliittisten toimenpiteiden ohella. 

Helsingissä toteutetaan vuonna 2023 palkankorotuksia, joilla pyritään turvaamaan muun muassa eri palomiestehtävissä työskentelevien palkkauksen kilpailukykyä. Helsingin pelastuslaitoksen palomiesten ja ylipalomiesten palkkoja korotettiin keväällä 2023 toteutetun sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palkkakehitysohjelman yhteydessä. Lisäksi palomiesten, ylipalomiesten, palomies-ensihoitajien sekä paloesimiesten ja asemamestareiden palkkoihin toteutettiin 1.6.2023 alkaen työ- ja virkaehtosopimuksiin sisältyvien järjestelyerien mahdollistamia korotuksia.

Kunta- ja hyvinvointialueiden työ- ja virkaehtosopimuksissa on myös vuonna 2024 käytettävissä paikallisesti kohdennettavia palkankorotuseriä, joita on tarkoitus käyttää edelleen palkkauksen kilpailukyvyn vahvistamiseen ja osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseen. Sekä palkkakehitysohjelma että palkankorotuserät huomioidaan vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.

Helsingin pelastustoimen osaamisen erityispiirteet tarjoavat paljon mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja tätä kautta myös useammalle mahdollisuuksia esimerkiksi erityisosaamislisiin tai suoritusperustaisiin palkkioihin, kuten pelastussukeltajien sukellusrahaan. Toimialalla on käytössä myös muita palkitsemismenetelmiä, kuten kertapalkkioita.

Sosiaali- terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että toimialalla korotetaan palomiesten palkkoja suunnitellusti vuosien 2023 ja 2024 aikana. Palkkoja korotetaan sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan palkkakehitysohjelman mukaisesti ja lisäksi työ- ja virkaehtosopimuksiin sisältyvien järjestelyerien mahdollistamilla korotuksilla.

Sosiaali- terveys ja pelastuslautakunta toteaa, että toimialalla seurataan aktiivisesti verrokkihyvinvointialueiden palkkakehitystä ja pyritään vahvistamaan palomiesten palkkauksen kilpailukykyä nyt ja jatkossakin. Lopulliset palkankorotusten määrät varmistuvat alkusyksyn aikana.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- terveys ja pelastustoimi pyrkii vastaamaan työvoiman saatavuushaasteisiin toimimalla houkuttelevana työnantajana, joka tarjoaa monenlaisia kiinnostavia urapolkuja ja vakaita palvelussuhteita. Oikeudenmukaisella palkkauksella on yhteys koettuun hyvinvointiin ja työn vaativuutta vastaava ja kilpailukykyinen palkkaus vahvistaa osaltaan työvoiman veto- ja pitovoimaa toimialalla.”

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausuntoa kaupunginhallitukselle Mari Rantasen ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien palomiesten palkkaohjelmaa. Lausuntoa on pyydetty 19.9.2023 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätietojen antaja

Jani Pitkänen, pelastuskomentaja, puhelin: 09 31030000

jani.pitkanen@hel.fi

Marko Rostedt, pelastusjohtaja, puhelin: 09 310 30103

marko.rostedt@hel.fi