Lausuntopyyntö, rakennussuojelu, Kaartin maneesi, Uudenmaan ELY-keskus

HEL 2022-008608
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 664 §

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kaartin maneesin suojeluesityksestä ja Museoviraston ehdottamista suojelumääräyksistä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus pitää Kaartin maneesin suojeluesitystä perusteltuna ja katsoo, että rakennuksen suojeleminen rakennusperintölain (498/2010) nojalla turvaa kohteen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot. Suojelu on vireillä olevan asemakaavan muutoksen tavoitteiden mukaista eikä haittaa kaavoitusta.

Museoviraston esitys suojelun kohdentamiseksi ja tavoitteiksi on alkuperäisen maneesirakennuksen osalta perusteltu ja kattava, eikä kaupunginhallituksella ole siihen huomautettavaa.

Sen sijaan 1950-luvun laajennusosan tai sen katujulkisivun suojelu rakennusperintölailla rajoittaisi mahdollisuuksia kohteen tulevalle käytölle. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan 1950-luvun laajennuksen osalta suojelun tarve ja suojelun kohdentuminen on tarkoituksenmukaisinta tutkia asemakaavoituksen yhteydessä yhteistyössä Museoviraston kanssa siinä vaiheessa, kun Kaartin maneesin tulevasta käytöstä on enemmän tietoa ja tarkempia suunnitelmia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaartin maneesi sijaitsee Helsingissä, Kasarmikatu 15:ssä. Sen omistaa Suomen valtio, hallinnollisena edustajanaan Senaatti-kiinteistöt. Punatiilinen Kaartin maneesi rakennettiin varsinaisen Kasarmialueen eteläpuolelle, Tähtitorninvuoren rinteeseen vuonna 1877 ratsu- ja jalkaväen harjoitustilaksi. Pääsuunnittelijana oli ylitirehtööri, arkkitehti Axel Hampus Dalström (1829–1882), joka teki pitkän uran Yleisten rakennusten ylihallituksessa. Hänen tunnetuimmat rakennuksensa Kaartin maneesin ohella ovat Esplanadin Kappeli ja Vanha ylioppilastalo.

Rakennus on suojeltu 18.9.1980 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (n:o 8704/55/77) valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (278/1965) nojalla. Suojelupäätöksen uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi, koska valtio on päättänyt luopua rakennuksesta. Lausuntopyynnön mukaan Uudenmaan ELY-keskus on ottanut omasta aloitteestaan tutkittavaksi Kaartin maneesin suojelemisen rakennusperintölain perusteella.

ELY-keskus varaa hallintolain (434/2003) 34 §:n 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa rakennusperintölain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetuille asianosaisille tilaisuuden lausunnon antamiseen rakennussuojeluesityksestä. Samalla varataan tilaisuus vastineen antamiseen Museoviraston lausunnosta.

Asiasta on saatu kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan 26.8.2022, että museoviranomaisten toimivallanjaon perusteella toimivalta rakennusperintölain nojalla suojeltaviksi esitettyjen rakennusten osalta on Museovirastolla eikä kaupunginmuseo siten lausu asiasta.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan 16.8.2022 antaman lausunnon mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 642

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 26.8.2022

Uudenmaan ELY-keskus on ottanut omasta aloitteestaan tutkittavaksi Kaartin maneesin suojelemisen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (rakennusperintölaki) perusteella. Rakennus on suojeltu 18.9.1980 annetulla valtioneuvoston päätöksellä valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (278/1965) nojalla. ELY-keskus varaa hallintolain (434/2003) 34 §:n 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa rakennusperintölain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetuille asianosaisille tilaisuuden lausunnon antamiseen rakennussuojeluesityksestä.

Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon - Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon välisen työnjaon mukaisesti Museovirasto toimii vastuuviranomaisena rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojeltaviksi esitetyissä kohteissa. Museovirasto on käsitellyt Kaartin maneesin suojelemista koskevan asian erityisistunnossaan 21.6.2022 ja antanut asiassa lausunnon, johon on kirjattu kohteen kulttuurihistorialliset arvot ja ehdottaa kohteelle suojelumääräyksiä. Helsingin kaupunginmuseo ei lausu asiassa.

Lisätiedot

Johanna Björkman, ts. kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.08.2022 § 415

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta piti Kaartin maneesin suojeluesitystä perusteltuna ja katsoi, että rakennuksen suojeleminen rakennusperintölain nojalla turvaa kohteen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot. Suojelu on vireillä olevan asemakaavan muutoksen tavoitteiden mukaista eikä haittaa kaavoitusta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että Museoviraston esitys suojelun kohdentamiseksi ja tavoitteiksi on alkuperäisen maneesirakennuksen osalta perusteltu ja kattava, eikä kaupunkiympäristölautakunnalla ole siihen huomautettavaa. Sen sijaan 1950-luvun laajennusosan tai sen katujulkisivun suojelu rakennusperintölailla rajoittaa mahdollisuuksia kohteen tulevalle käytölle. Kaupunkiympäristölautakunnan näkemyksen mukaan 1950-luvun laajennuksen osalta suojelun tarve ja suojelun kohdentuminen on tarkoituksenmukaisinta tutkia asemakaavoituksen yhteydessä yhteistyössä Museoviraston kanssa siinä vaiheessa, kun Kaartin maneesin tulevasta käytöstä on enemmän tietoa ja tarkempia suunnitelmia.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Sinikka Lahti, arkkitehti, puhelin: 310 37478

sinikka.lahti@hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Lausuntopyyntö 28.6.2022
2. Lausuntopyyntö 28.6.2022, liite, ilmoitus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.