Lainan myöntäminen, Paloheinän kenttä, jalkapallonurmen uusiminen ja kenttäalueen laajennus, HPS Areenat Oy

HEL 2022-008886
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 689 §

Lainan myöntäminen HPS Areenat Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää HPS Areenat Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 133 000 euron lainan Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitsevan Paloheinän kentän tekonurmimaton uusimisen ja kenttäalueen laajentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HPS Areenat Oy on Helsingin Palloseuran (HPS) omistama yhtiö. Vuonna 1917 perustettu HPS on Helsingin neljänneksi suurin jalkapalloseura noin 1300 lisenssipelaajallaan. Seura tarjoaa jalkapallon harrastusmahdollisuuksia Pohjois-Helsingissä perhefutiksesta sarjatoimintaan asti.

HPS Areenat Oy:n hallinnoiman, Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitsevan, Paloheinän kentän tekonurmimatto on uusittava ja samalla kenttä-aluetta on tarkoituksenmukaista laajentaa. Hankesuunnitelman mukaiset toimet parantavat kentän turvallisuutta, käytettävyyttä, ekologisuutta ja toiminnan kasvua. Kentän käyttäjinä ovat HPS:n seurapelaajien lisäksi alueen jalkapallon harrastajat, koululaiset ja päiväkotilapset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 1.2.2022, § 25 vuokrata Helsingin kaupungin Tuomarinkylässä sijaitsevan, noin 15 150 m² suuruisen, alueen (kiinteistötunnus 91-423-3-1086) HPS Areenat Oy:lle 14.3.2038 saakka.

HPS Areenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 333 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 133 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan yhtiön omilla varoilla 133 000 euroa, muilla tuloilla 33 000 euroa ja aluehallintaviraston myöntämällä avustuksella 34 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä HPS Areenat Oy:lle ja todennut lainoitettavan kohteen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 29,1 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 133 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin HPS Areenat Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotukea. Tekonurmikentän pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196 ja 197).

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.08.2022 § 120

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle HPS Areenat Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitsevan Paloheinänkentän tekonurmimaton uusimista ja kenttäalueen laajentamista:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa omalta osaltaan ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 333 000 euron lainan myöntämistä HPS Areenat Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla. Laina on tarkoitettu käytettäväksi osarahoituksena Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitsevan Paloheinänkentän tekonurmimaton uusimiseksi ja kenttäalueen laajentamiseksi noin 1 000 neliömetrillä nykyisen kenttäalueen länsipuolelta. Liikuntajohtajan päätöksellä hyväksyttävä laajennus ja vuokrasopimuksen muutos tapahtuu Helsingin kaupunginhallituksen 1.4.2022 HPS Areenat Oy:lle 14.3.2038 saakka vuokraaman maa-alueen rajojen sisäpuolella.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Helsingin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia parantaa jalkapallon harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita seurojen toivomalla laajuudella.

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta esitetty tekonurmimaton asentaminen ja kenttäalueen laajentaminen ovat yhtiön jalkapallotoiminnan kannalta ajankohtaisia toimenpiteitä. Näin ollen lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on kaupungin edun mukaista.

HPS Areenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 333 375 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 133 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Haettu lainasumma kattaa noin 39,90 prosenttia hankkeen ilmoitetuista kokonaiskustannuksista. Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomiensa hakemuksien kohdalla kannattanut korkeintaan 40 prosentin lainaosuuden myöntämistä hankkeiden kokonaiskustannuksien rahoittamiseksi.

Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan HPS Areenat Oy:n omarahoituksella 133 375 euroa, Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) avustuksella 34 000 euroa ja yhteistyökumppaneilta saatavalla 33 000 eurolla.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi