Kokoonpanon muutos, johtokunta, Taloushallintopalveluliikelaitos, eroaminen,

HEL 2022-009651
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 687 §

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten, varajäsenen ja puheenjohtajan valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus

 • myönsi Sanna Savoniukselle eron taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävistä,
 • valitsi Kirsti Laine-Hendolinin (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hallinto) jäseneksi ja puheenjohtajaksi taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi,
 • valitsi Ari Hietamäen jäseneksi taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi ja
 • valitsi Pia Uljaksen varajäseneksi taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus valitsi 30.8.2021 § 32 taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan Pia Uljaksen (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hallinto, hallintopalvelut, päätöksenteon tuki -yksikkö) jäseneksi ja
Ari Hietamäen (kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto, talouden ohjaus) varajäseneksi sekä 15.11.2021 § 43 Sanna Savoniuksen (kaupunginkanslia, strategiaosasto, kehitysyksikkö) jäseneksi ja puheenjohtajaksi.

Sanna Savonius on 9.8.2022 pyytänyt eroa taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävistä, koska hän on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta.

Pia Uljas on 29.9.2022 pyytänyt eroa taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen tehtävästä viranhaltijoista koostuvan johtokunnan jäsenjärjestelyjen tarkoituksenmukaistamiseksi.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Kun Kirsti Laine-Hendolin valitaan johtokunnan puheenjohtajaksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta on Pia Uljaksen tarkoituksenmukaista siirtyä hänen varajäsenekseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eroilmoitus 9.8.2022
2. Eronpyyntö 29.9.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.