Vahingonkorvaus, esinevahinko, 2.5.2022, Yrjönkadun jumppasali

HEL 2022-009709
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 189 §

Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöstä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakija on tehnyt 19.10.2022 oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan päätöksestä 6.10.2022 § 40. Liikuntajohtajan päätöksellä on hylätty hakijan vahingonkorvausvaatimus koskien Yrjönkadun jumppasalilta 2.5.2022 kadonneita kenkiä. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja se voidaan tutkia.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön 10.2 kohdan mukaisesti puhevaltaa viranhaltijan päätöstä koskevassa muutoksenhakuasiassa käyttää hallintojohtaja.

Oikaisuvaatimus

Hakija on vaatinut, että liikuntajohtajan päätöstä muutetaan siten, että Helsingin kaupunki korvaa hakijalle kadonneet kengät.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kyltti, jossa ilmoitetaan, että kaupunki ei vastaa asiakkaiden säilytyspaikkaan jättämistä tavaroista, ei ollut kaapin vieressä vaan vastakkaisella seinällä ja takkien peitossa. Hakija kertoo käyneensä noin kymmenen vuoden ajan salilla näkemättä kyseistä kylttiä. Hakija kertoo käyttäneensä aiemmin ylimääräistä pussia kenkien kuljettamiseksi pukeutumiskoppiin, mutta tällä kertaa pussi oli unohtunut. Hakijan mielestä informaatio salilla ontuu, koska erilaisia lappuja on joka seinässä.

Oikaisuvaatimus tarkempine perusteluineen on asian liitteenä.

Helsingin kaupunki

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Lisäksi vahingonkorvausvastuu edellyttää teon syy-yhteyttä tapahtuneeseen vahinkoon. Eli voidaan todeta, että vahinko on tapahtunut tietyn teon tai laiminlyönnin seurauksena.

Kaikissa kaupungin liikuntapaikoissa asiakkaalla on vastuu omista tavaroistaan, jotka jätetään maksuttomaan ja valvomattomaan säilytyspaikkaan vapaaehtoisesti. Hakija on jättänyt kenkänsä Yrjönkadun jumppasalin maksuttomaan ja valvomattomaan säilytyspaikkaan. Halutessaan asiakas voi kantaa esimerkiksi kenkänsä mukanaan tai viedä kengät kaappiin. Tavaroita ei velvoiteta jättämään nyt kyseessä olevaan säilytyspaikkaan. Näin ollen kenkien jättäminen on ollut vapaaehtoista.

Asiakas ei voi olettaa, että kaupunki vastaisi maksuttomaan ja valvomattomaan säilytyspaikkaan vapaaehtoisesti jätetyistä tavaroista, vaan tällaiseen paikkaan jätetyt tavarat ovat aina asiakkaan omalla vastuulla. Eri asia olisi, jos tavaroiden säilytys tapahtuisi vastiketta vastaan. Esimerkiksi kuluttajariitalautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että vastuu voi syntyä vain vastikkeellista palvelua vastaan.

Säilytyspaikan läheisyydessä on lisäksi muistutuksena kyltti, jossa ilmoitetaan, että kaupunki ei vastaa asiakkaiden säilytyspaikkaan jättämistä tavaroista. Vaikka kyltti olisi takkien peitossa tai erilaisia lappuja seinillä olisi paljon, se ei kuitenkaan synnytä korvausvastuuta kaupungille. Kyseessä on valvomaton ja maksuton säilytyspaikka, joten asiakas on aina itse vastuussa siitä, mihin tavaransa jättää.

Oikaisuvaatimuksen mukaisesti asiakas on aiemmin kuljettanut kenkänsä pussissa pukeutumiskoppiin ja kertonut käyneensä kyseisellä salilla noin kymmenen vuoden ajan. Näin ollen voidaan myös olettaa, että asiakas on ollut tietoinen vaihtoehtoisista tavaroiden säilyttämismahdollisuuksista.

Helsingin kaupunki katsoo, että oikaisuvaatimus on aiheeton.

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 06.10.2022 § 40

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

kirsi.hietanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 19.10.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.