Vahingonkorvaus, autovaurio, 27.5.2022, Mikkolankuja 6 D

HEL 2022-009747
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 196
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Vahingonkorvausvaatimus autovauriosta

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti hylätä ********** (jäljessä hakija) vahingonkorvausvaatimuksen auton vahingoittumisesta aiheutuneista korjauskustannuksista.

Päätöksen perustelut

Hakija on esittänyt 12.8.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa vahingonkorvaushakemuksessa korvausvaatimuksen 27.5.2022 noin klo 13 autoonsa kohdistuneesta autovauriosta. Korvausvaatimuksen liitteenä autokorjaamon tosite (31.5.2022) auton tuulilasin korjauskustannuksesta sekä poliisiviranomaisen päätös tutkinnan päättämisestä. Korvausvaatimuksena on hakijalle maksettavaksi jäänyt 200 euron suuruinen omavastuuosuus tuulilasin rikkoutumisesta.

Peruskoulusta saadun selvityksen mukaan vaurioitunut auto sijaitsi kaupungin laitoshoitoyksikön pihalla, jota rajaa koulun piha-aita. Perjantaina 27.5. oppilaiden siirtyessä toisesta kerroksesta kuistin kautta välituntipihalle kaksi oppilaalle nimettyä koulunkäyntiavustajaa eivät ehtineet oppilaan perään ulko-oven jälkeen. Aikuiset aukaisivat oppilaalle oven tilanteen ollessa vielä rauhallinen. Tämä jälkeen oppilas juoksi niin nopeasti, että perään ei keritty. Pihalla olleet oppilaan oman luokan aikuiset, eivätkä muutkaan aikuiset aikaisemmasta vahingosta huolimatta osanneet juuri kyseisellä hetkellä arvioida, että nopean juoksun kohteena olisi aidan yli kiipeäminen ja auton vahingoittaminen. Oppilas riisui kengät nopeasti juoksun päätteeksi, jotta pääsi kiipeämään korkean aidan yli. Aidan yli ei myöskään kukaan paikalla olleista aikuisista pystynyt kiipeämään, vaan heidän tuli kiertää portin kautta autojen luokse. Oppilas löysi nyrkin kokoisen kiven aidan ulkopuolelta. Oppilas vahingoitti kivellä toisen auton kylkeä ja heitti kiven toisen auton tuulilasiin, niin että se rikkoutui. Pihalla oli nimettyjen valvojien lisäksi paljon muita valvojia riittävästi pihalla olleeseen oppilasmäärään nähden. Vahingon aiheuttaneeseen oppilaaseen kohdistuu paljon muita oppilaita enemmän valvontaa, mutta vahinkoja tapahtuu siitä huolimatta.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työntekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys. Helsingin kaupunki on vastuussa vahingosta vahingonkorvauslain nojalla isännänvastuun perusteella sellaisesta vahingosta, jonka kaupungin työntekijä tai viranhaltija on tuottamuksellaan aiheuttanut.

Saadun selvityksen perusteella ei ole ilmennyt, että vahinko olisi aiheutunut Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijän tai viranhaltijan virheestä tai laiminlyönnistä työssä. Saadun selvityksen perusteella välitunnille siirtymisestä ja välituntivalvonnasta on asianmukaisesti huolehdittu ja ennakollisesti mahdollisiin oppilaan aiheuttamiin vahinkotilanteisiin varauduttu, mistä huolimatta äkillinen ja nopeasti etenevä vahinkotilanne on päässyt syntymään. Vahinkotilanne ei ole ollut estettävissä valvontavastuun ennakollisesta suunnittelusta ja asianmukaisesta toteutumisesta huolimatta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.

Päätös tullut nähtäväksi 01.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Päättäjä

Marko Enberg
hallintopäällikkö