Viran perustaminen, kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, määräaikainen varatoimitusjohtaja 20.9.2022–31.7.2024

HEL 2022-010150
Asialla on uudempia käsittelyjä
30. / 635 §

Varatoimitusjohtajan määräaikaisen viran perustaminen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL) 20.9.2022–31.7.2024

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL) määräaikaisen varatoimitusjohtajan viran ajalle 20.9.2022–31.7.2024.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Viran perustamista edellytetään, koska tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä, kuten mm. toisen etuun ja velvollisuuksiin vaikuttavien päätösten tekemistä, esittelyä kunnallisessa päätöksentekoprosessissa, delegoidun päätösvallan käyttämistä ja sellaisia valmistelutoimenpiteitä, joilla on merkittävää vaikutusta julkisen vallan käyttöä koskevaan päätöksentekoon.

Tehtäviin kuuluu lisäksi sijaistaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajaa tämän ollessa estyneenä. Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajalla on oltava virassa oleva varahenkilö metroliikenteen harjoittamisen ja metrorataverkon haltijan turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan kokonaisvastuun kantamiseksi sekä metroliikennesäännössä mainittujen katselmointi-, valvonta- ja päätöstehtävien hoitamisen varmistamiseksi.

Varatoimitusjohtajan virka perustetaan määräaikaisena, koska toimitusjohtajan virantoimituksen lakatessa 31.7.2024 myös varatoimitusjohtajan viran tarve lakkaa.

Perustettavaksi esitettävälle viralle on varattu määräraha liikenneliikelaitoksen talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettavaksi esitetyn viran palkka on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi on päätetty 5 650,00 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Heidi Lindgren, suunnittelija, puhelin: 09 310 34508

heidi.lindgren@hel.fi