Toivomusponsi, puuston ja luontoalueiden huomioiminen päiväkoti Jäkälän uudisrakennuksen hankesuunnitelmassa

HEL 2022-010152
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 86 §

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi puuston ja istutusten huomioon ottamisesta päiväkoti Jäkälän hankesuunnittelussa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.8.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään 24.8.2022 päiväkoti Jäkälän uudisrakennuksen hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottaman toivomusponnen "Hyväksyessään päiväkoti Jäkälän hankesuunnitelman ja kustannukset kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuutta tuoda sen piha-alueelle myös puustoa ja luontoalueita, sillä kontakti luontoon on todettu ylläpitävän terveyttä ja estävän allergioita."

Päiväkoti Jäkälän korvaavan uudisrakennuksen pihasuunnitelmat on tehty siten, että tontilla olevia puita säilytetään mahdollisimman monta puiden kunto huomioiden.

Tontilla on kaavamerkinnällä suojellut kuusiaidat sekä joitakin suojeltuja lehtipuita, jotka säilytetään. Tämän lisäksi tontin itälaidalla on tasainen hiekkakenttä, jonka molemmissa päissä on koivikko. Nämä koivikot tulevat jäämään tontille ja ne on nimetty pihasuunnitelmassa seikkailumetsiksi. Istutuksilla pyritään edistämään pihan käytettävyyttä kaikkina vuodenaikoina ja piha luo osaltaan mahdollisuudet vaalia luontosuhdetta. Lisäksi päiväkodeista retkeillään puistoissa ja Helsingin metsissä.

Piha-alueiden suunnittelussa ja varustelussa on otettu huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Pihasuunnitelmat on laadittu yhteistyössä käyttäjien ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 15.12.2022 § 139

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antoi lausunnon kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponteen, jossa edellytetään tutkia mahdollisuutta sisällyttää päiväkoti Jäkälän hankesuunnitelmaan puustoa ja luontoalueita:

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen suunnitelmia on kehitetty edelleen käyttäjien kanssa yhteistyössä toteutussuunnitteluvaiheeseen. Käyttäjätoimiala on linjannut, että piha-alueiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Tämän varmistamiseksi hankesuunnittelussa pihasuunnitelmat on tehty siten, että päiväkoti Jäkälän tontilla olevia puita säilytetään niiden kunto huomioiden mahdollisimman monta sekä luontoalueita suojellaan.

Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä. Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelmien tavoitteita.

Puustokartoituksen tekemisellä ennen rakentamista varmistetaan, ettei hyväkuntoisia puita kaadeta. Kaadettujen puiden tilalle istutetaan puuntaimia.

Hankesuunnitelmaan kuuluvan pihasuunnitelman puusto on esitelty kaavoittajalle, myös suunnitelmassa poistettavaksi esitetyt puut. Kaavassa säilytettäväksi merkittyjä puita pyritään säilyttämään niin paljon kuin mahdollista huomioiden puun kunto. Idänpuoleisen tontin pohjois- ja eteläpäädyssä sijaitsevat koivikot on säilytetty sekä nimetty seikkailumetsiksi ja otettu osaksi leikkipihaa.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot

Markku Hakonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39569

markku.hakonen@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.10.2022 § 276

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta:

Päiväkoti Jäkälän uudisrakennuksen tontilla on kaavamerkinnällä suojellut kuusiaidat sekä joitakin suojeltuja lehtipuita, jotka säilytetään. Tämän lisäksi tontin itälaidalla on tasainen hiekkakenttä, jonka molemmissa päissä on koivikko. Nämä koivikot tulevat jäämään tontille ja ne on nimetty seikkailumetsiksi pihasuunnitelmassa. Istutuksilla pyritään edistämään pihan käytettävyyttä kaikkina vuodenaikoina ja piha luo osaltaan mahdollisuudet vaalia luontosuhdetta. Lisäksi päiväkodeista retkeillään puistoissa ja Helsingin metsissä.

Uudishankkeen pihasuunnitelma on laadittu yhteistyössä käyttäjien ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Se sisältää leikkivälineet ja kasvillisuutta, joka täydentää edellä mainittuja puualueita. Tontilla olevaa kasvillisuutta ja puustoa säilytetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suunnitteluohjeiden mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan keskeiset periaatteet päiväkotien ja oppilaitosten fyysisten ympäristöjen suhteen ovat turvallisuus, terveellisyys ja toimivuus. Fyysiset ympäristöt käsittävät sekä itse rakennuksen että sen lähiympäristön, kuten päiväkodin tai oppilaitoksen pihan. Tilahankkeiden suunnittelussa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan kanssa rakennuksen ja sen pihan suunnittelussa. Päiväkoti-, koulu- ja lukiohankkeissa käyttäjiä osallistetaan pihan suunnitteluun.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi