Nordic Safe Cities -verkoston jäsenyys, kaupunginkanslia

HEL 2022-010185
Asialla on uudempia käsittelyjä
33. / 638 §

Nordic Safe Cities -verkoston jäsenyys

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Helsingin jäsenyyttä Nordic Safe Cities -verkostossa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus päättää, että Helsingin jäsenyyttä Nordic Safe Cities -verkostossa ei jatketa.

Esityksestä ja saaduista selvityksistä ei käy ilmi, että jäsenyys tuottaisi lisäarvoa tavallisille kaupunkilaisille. Sen sijaan se aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Kaupunginhallitus kehottaa käymään kriittisesti läpi Helsingin jäsenyydet erilaisissa verkostoissa ja tuomaan kaupunginhallitukselle esitykset Helsingin eroamisesta sellaisista verkostoista, joiden jäsenyydestä ei ole selkeästi osoitettavaa hyötyä kaupungin perustehtävien edistämisen kannalta.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman sisältöinen kuin vastaehdotus.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunki on ollut Nordic Safe Cities -verkoston jäsen vuodesta 2016 alkaen. Verkosto saattaa yhteen pohjoismaisia kaupunkeja vahvistamaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa turvallisuusosaamisen ja yhteiskunnallisen resilienssin kasvattamiseksi. Temaattisesti verkosto keskittyy polarisaation, vihapuheen, ääriajattelun ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan. Jäsenistö muodostuu pohjoismaisista pääkaupungeista sekä muista Helsingille oleellisista verrokkikaupungeista, ja kyseessä on Helsingin turvallisuustyön kannalta merkittävin kaupunkien välinen verkosto. Verkosto tarjoaa Helsingille tärkeää vertaisoppia, räätälöityä asiantuntija-apua, hyödyllisiä kontakteja ja näkyvyyttä korkean profiilin tapahtumissa.

Verkoston vuosittainen jäsenmaksu on 75 000 DKK eli noin 10 000 euroa ja vuoden 2023 jäsenmaksu erääntyy maksettavaksi 2/2023. Vuodesta 2023 alkaen Helsingin ollessa verkoston jäsen jäsenmaksu maksetaan talousarviokohdalta 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi.

Nordic Safe Cities –verkoston toimintaan osallistumisen koordinoinnista vastaa kaupunginkanslian strategiaosaston turvallisuus- ja valmiustiimi.

Sulje

Kaupunginhallitus 12.09.2022 § 596

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Halla-ahon ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Miila Lukkarinen, erityisasiantuntija, puhelin: 36502

miila.lukkarinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miila Lukkarinen, erityisasiantuntija, puhelin: 36502

miila.lukkarinen@hel.fi