Suunnitteluperiaatteet, Tapulikaupungin ja Puistolan asemanseutu

HEL 2022-010362
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 168 §

Tapulikaupungin ja Puistolan asemanseudun suunnitteluperiaatteet

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Antti Varkemaa ja arkkitehti Mimmi Koriseva. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Jenni Hjelt: Pyydän asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jenni Hjeltin ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää

  • hyväksyä 21.3.2023 päivätyt Tapulikaupungin ja Puistolan asemanseudun suunnitteluperiaatteet (liite nro 5) jatkosuunnittelun pohjaksi
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Sulje

Täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden keskeinen sisältö

Suunnitteluperiaatteissa esitetään yleiskaavaan ja kaupunkistrategiaan perustuen tarkemmat linjaukset Puistolan asemanseudun tulevalle kehittämiselle. Suunnitteluperiaatteilla tavoitellaan asuntojen määrän kasvua sekä hallittua hallintamuotojen ja asuntotyyppien jakaumaa.

Periaatteissa osoitetaan tarkemmin tulkinta ohjeellisista rakentamistehokkuuksista osa-alueittain ja vyöhykkeittäin asemakaavoituksen pohjaksi. Keskeisiä maankäytön muutosalueita ovat Tapulikaupungin pysäköintialueet ja yleiskaavassa osoitetut Puistolan kerrostalorakentamisen ja tehokkaan pientalorakentamisen alueet.

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat olemassa olevan asemanseudun täydennysrakentamista kunkin alueen ominaispiiteet huomioon ottaen. Tarkoituksena on säilyttää alueen keskeiset arvot ja ominaislaatu, vaikka maankäyttö tehostuukin.

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat Tapulikaupungin ja Puistolan asemanseudun maankäytön jatkosuunnittelua, asemakaavoitusta, liikenne- ja katusuunnittelua, aukio- ja puistosuunnittelua sekä muuta alueen kehittämistä.

Päätökset suunnitteluperiaatteiden pohjana

Suunnitteluperiaatteet edesauttavat kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista osoittamalla alueen vahvuuksiin perustuvia kaupungin kasvun mahdollisuuksia. Suunnitteluperiaatteet ovat Helsingin yleiskaavan 2016 mukaiset.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnitteluperiaatealueena on laaja n. 260 ha kolmeen kaupunginosaan ulottuva Puistolan juna-aseman vaikutuspiiriin kuuluva alue. Junarata jakaa Tapulikaupungin ja Puistolan alueita eriluonteisiksi ja toiminnallisesti jakautuneiksi aluekokonaisisuuksiksi. Junarata aiheuttaa ympäristöhäiriötä melun ja tärinän muodossa. Palvelut painottuvat Puistolan aseman äärelle. Ajoneuvoliikenteeltä rauhoitettu keskeinen vehreä, jalankululle ja pyöräilylle varattu reitistö kokoaa aluetta yhteisölliseksi, viihtyisäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Suunnitteluperiaatealue on pääosin pientalovaltaista asuinaluetta, josta Tapulikaupungin kerrostaloalue erottuu ympäristöstään tehokkaampana ja yhtenäisempänä alueena. Se sijoittuu laajojen puisto- ja virkistysalueiden varrelle. Kouluja ja päiväkoteja uudistetaan parhaillaan ja alueella on Y-tonttivarantoa tulevia palvelurakennustarpeita varten.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja. Keskeiset kaavat on tehty 1970-luvulla, joita on ajanmukaistettu useissa vaiheissa. Uusin asemakaava on tullut voimaan v. 2022. Tapulikaupungissa ja Puistolassa on vireillä kaavamuutoksia.

Helsingin kaupunki omistaa yleiset alueet. Korttelialueita on sekä kaupungin että yksityisomistuksessa. Pientalotontit ovat suurelta osin yksityisomisteisia.

Vuorovaikutus suunnitteluperiaatteiden valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot suunnitteluperiaatteiden valmisteluaikana saaduista mielipiteistä ja huomioista sekä vastineet niihin.

Viranomaisyhteistyö

Suunnitteluperiaatteiden valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä eri toimialojen kanssa. Valmistelussa on huomioitu myös viimeaikaisten kaavamuutosten viranomaisyhteistyössä esiin tulleita lähtökohtia.

Mielipiteet

Suunnitteluperiaatteet olivat nähtävillä 5.9.–26.9.2022.

Nähtävilläolon aikana kommentteja suunnitelmiin saatiin Kerro Kantasi -sivustolta, järjestetystä asukasillasta 14.9.2022 sekä Helsingin kaupungin kirjaamon ja palautekanavan kautta. Eniten kommentteja tuli suunnitteluperiaatteiden esitystekniikkaan, vuorovaikutukseen, Puistolan pientaloalueidentiteettiin, rakentamisen määrään ja pysäköinti- ja liikennejärjestelyihin liittyen.

Eniten palautetta saatiin Kerro Kantasi -sivustolta. Kommentteja tuli 281 kappaletta. Kirjallisia mielipiteitä kirjaamoon saapui 3 kpl. Mielipiteitä jättivät Isännöinti Tapuli/Tapulin Huolto Oy, Tapulikaupunki-Seura ry ja yksityinen henkilö. Palautejärjestelmän kautta on saatu 4 mielipidettä. Suunnittelijoihin on oltu myös suoraan yhteydessä.

Kaikki mielipiteet on otettu huomioon tavoitteiden mahdollistamassa laajuudessa. Merkintöjen selityksiä on korjattu. Suunnitteluperiaatteiden karttamerkinnät on laadittu helppolukuisampaan muotoon ja varustettu katujen nimillä. Viher-, virkistys- ja ekologiset yhteydet on esitetty selkeämmin. Lähtötietoraporttiin ja selostukseen on tehty korjauksia.

Jatkosuunnittelussa aluerajauksia on muotoiltu ja tarkennettu. Tapulikaupungintien pohjoispuolelta on muutettu Tapulikaupungin keskeisen asumisen ja palveluiden alueen rajausta. Puistolan puolella tiiviinä ja matalana osana esitettyjä alueita on tarkennettu pääosin enintään 2–3-kerroksisten rakennusten alueiksi. Tehokkaamman rakentamisen aluetta on laajennettu ulottumaan Puistolantorin alueelle sekä aseman äärelle Puistolantanhuan ja Raidepolun risteyksen ympärille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 09 310 37289

joakim.kettunen@hel.fi

Antti Varkemaa, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37053

antti.varkemaa@hel.fi

Mimmi Koriseva, arkkitehti, puhelin: 09 310 52217

mimmi.koriseva@hel.fi