Aamukouluasia, Helsingin hallitusohjelma -tavoitteet

HEL 2022-010492
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 604 §

Aamukouluasia: Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat yhteysjohtaja Inga Nyholm sekä edunvalvonta-asiantuntija Sanni Pietilä.

Palautusehdotus:
Mari Rantanen: Päätösehdotus:
Kaupunginhallitus palauttaa hallitusohjelmatavoitteet uudelleen valmisteluun. Ohjelmatavoitteet eivät ota huomioon jo maassa olevien vieraskielisten runsasta työttömien määrää, joiden työllistyminen olisi ensiarvoista. Matalapalkkaisen työperäisen maahantulon edistäminen ei ole kestävää taloudellisesti, koska asumisperusteinen sosiaaliturva tulee käytettäväksi jo 716 euron kuukausipalkalla. Suurin osa maahan tulevista työntekijöistä työllistyvät sellaisella palkalla, josta ei kerry myöskään kuntaveroa. Helsingin tulisi pyrkiä edistämään pikemminkin maahanmuuton rajoittamista Helsingin segregaation, turvallisuuden, palveluiden sakkaamisen ja talouden kannalta.

Helsingin ei tule edistää monikulttuurisuutta vaan pyrkiä edistämään sitä, että tänne tulevat ja täällä olevat sitoutuvat ja integroituvat suomalaiseen kulttuuriin.

Mari Rantasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mari Rantanen jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman sisältöinen kuin palautusehdotus.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2023 eduskuntavaaleihin ja tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttamiseksi on valmisteilla Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteiden painopisteet heijastelevat kaupunkistrategiassa esitettyjä edunvalvonnan painopisteitä. Tavoitteet keskittyvät neljään kokonaisuuteen, joita ovat kuntatalouden ja -rahoituksen kysymykset, osaavan työvoiman saatavuus, saavutettavuuden ja liikenneinfrainvestointien edistäminen sekä tieteen ja tutkimuksen aiempaa paremmat toimintaedellytykset.

Lisäksi valmisteilla ovat pääkaupunkiseudun, kuuden suurimman kaupungin sekä C21-verkoston hallitusohjelmatavoitteet. Valmistelussa on pyritty varmistamaan yhdenmukaisuus Helsingin ja kaupunkiverkostojen tavoitteiden kanssa.

Asiantuntijoina kokoukseen osallistuvat yhteysjohtaja Inga Nyholm sekä edunvalvonta-asiantuntija Sanni Pietilä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi