Kokoonpanon muutos, Vantaan Energia Oy, hallituksen jäsenen eroaminen

HEL 2022-010542
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 93 §

Vantaan Energia Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki Helsingin kaupungin osalta yhtiökokousta pitämättä Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valittiin hallituksesta eronneen Harry Bogomoloffin (kok.) tilalle Matias Pajula (kok.) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita Helsingin kaupungin osalta kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vantaan Energia Oy

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia sähkö-, lämpö- ja kaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto, kiertotalous ja edellä mainittuihin liittyvät tuotanto- ja palveluliiketoiminnat sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.

Helsingin kaupunki omistaa 40 % yhtiön osakkeista ja Vantaan kaupunki 60 %.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen kaikki jäsenet valitaan yhdessä vaalissa varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Heidän toimikautensa alkaa heti vaalien jälkeen ja päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyien toimikausi päättyy kevään 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkaiden välisessä vuonna 2021 päivitetyssä osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme (3) jäsentä, Helsinki kaksi (2) jäsentä ja osakkaat yhdessä kaksi (2) jäsentä. Osakkaiden yhdessä nimittämien jäsenten tulee olla kummankin osakkaan organisaatioiden ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita. Vantaa nimeää hallituksen varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan. Helsinki nimeää hallituksen varapuheenjohtajan.

Harry Bogomoloff (kok.) on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksen jäsenyydestä. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä mahdollisimman pian uusi hallituksen jäsen hänen tilalleen.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi