Kokoonpanon muutos, Helsingin Taidehallin säätiö, hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2022-010565
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 91 §

Helsingin taidehallin säätiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin taidehallin säätiön hallituksen jäseneksi hallintopäällikkö Pia Uljaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta ja varajäseneksi kaupunginsihteeri Maria Nyforsin kaupunginkansliasta keväällä 2024 päättyvän toimikauden loppuun.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin taidehallin säätiö on yksityinen, voittoa tavoittelematon säätiö, joka ylläpitää Töölössä sijaitsevaa Taidehallia. Säätiön sääntöjen mukaan sen hallitukseen kuuluu vähintään 12 ja enintään 14 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Kaupunki nimeää hallitukseen yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen siten, että yksi jäsen voi toimia hallituksessa korkeintaan kaksi peräkkäistä kokonaista toimikautta. Erilaiset taiteilija- ja taidejärjestöt nimeävät hallituksen muut jäsenet.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 8.3.2021 § 26 nimennyt hallituksen jäseneksi Anna Koskisen kaupunginkanslian oikeuspalveluista ja varajäseneksi Pia Uljaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Anna Koskinen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä. Nykyinen varajäsen nimetään hänen tilalleen kuluvan toimikauden loppuun, ja samalla hänelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi päättyy keväällä 2024 pidettävään vuosikokoukseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi