Esitys, pohjoismaiden yhteinen tapahtumahaku, UEFA Women’s EURO 2025 -turnaus

HEL 2022-010648
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 660 §

Pohjoismaiden yhteinen tapahtumahaku UEFA Women’s EURO 2025 -jalkapalloturnaus

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsinki on mukana Pohjoismaiden yhteisessä haussa UEFA Women’s EURO 2025 -jalkapalloturnauksen järjestämiseksi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli UEFA valitsee Pohjoismaat vuoden 2025 UEFA Women’s EURO -turnauksen isänniksi, kaupunki valmistelee taloussuunnitelmiin 2024–2025 enintään 1 145 000 euron nettomääräisen varauksen tapahtuman järjestelykuluihin Helsingissä vuosina 2024–2025.

Mikäli UEFA myöntää UEFA Women’s EURO 2025 -turnauksen järjestettäväksi pohjoismaisissa kaupungeissa kansliapäällikkö nimeää tapahtumalle Helsingin järjestelyiden osalta valmistelutyöryhmän.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani, toimiva tapahtumien alusta sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki, joka parantaa kilpailuasemaansa suurtapahtumien isäntäkaupunkina yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan jalkapalloliitot hakevat yhdessä järjestettäväkseen vuoden 2025 naisten jalkapallon EM-turnausta. Lopullisen haun määräpäivä on 12.10.2022. UEFA päättää kisajärjestäjän tai kisajärjestäjät tammikuussa 2023. Turnauksen mahdollisiksi isäntäkaupungeiksi Pohjoismaiden yhteisessä haussa on määritelty Helsingin lisäksi Tampere, Tukholma, Göteborg, Kööpenhamina, Odense, Oslo ja Trondheim.

Helsinki on toiminut säännöllisesti suurten urheilu- ja liikuntatapahtumien isäntäkaupunkina. Kansainväliset tapahtumat kasvattavat Helsingin tunnettuutta kotimaassa ja maailmalla. Kansainväliset tapahtumien vaikuttavuustutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tutkimukset osoittavat myös, että urheilutapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun.

Pohjoismailla on kokemusta jalkapallon arvoturnausten järjestämisestä, sillä naisten EM-turnaus on järjestetty Suomessa vuonna 2009 ja Ruotsissa vuonna 2013. Tanska toimi vuonna 2021 miesten EM-turnauksen yhtenä järjestäjänä. Lisäksi Helsinki toimi menestyksekkäästi UEFA Super Cup -ottelun isäntäkaupunkina 10.8.2022.

Viimeksi UEFA Women's EURO -turnaus järjestettiin Englannissa kesällä 2022. Vuoden 2022 turnaus oli seuratuin koskaan järjestetty naisten jalkapallon EM-turnaus. Kävijätutkimuksen mukaan vuoden 2022 turnauksen taloudellinen vaikutus Englannin isäntäkaupungeille oli 64 miljoonaa euroa. Englannissa järjestetyn EM-turnauksen kansainvälinen mediayleisö oli yli 365 miljoonaa TV-katsojaa yhteensä 195 maassa.

Helsingin kaupungin järjestelyihin liittyviin velvoitteisiin yhtenä turnauksen mahdollisena isäntäkaupunkina kuuluvat seuraavat osa-alueet: harjoituskentät, faneille ja kaupunkilaisille suunnatut aktivoinnit, tapahtumailmeen luominen kaupunkiin, viranomaisluvat ja aluevaraukset sekä turnauksen pitkäaikaisen vaikuttavuuden legacy -ohjelma yhteistyössä muiden isäntäkaupunkien kanssa. Legacy -ohjelma sisältää vaikuttavuuden ja vastuullisuuden suunnittelun ja mahdolliset investoinnit lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksiin. Arvioidut kustannukset kaupungin järjestelyihin liittyvien velvoitteiden osalta ovat 1 145 000 euroa vuosina 2024–2025.

Suurtapahtumien koordinaatioryhmä on kokouksessaan 5.9.2022 linjannut UEFA Women’s EURO 2025 -turnaukselle seuraavat päätavoitteet, mikäli Helsinki saa tapahtuman järjestettäväkseen:

- edistää Pohjoismaista yhteistyötä ja Pohjoismaiden globaalia tunnettuutta kestävän kehityksen suurtapahtumien järjestäjänä.

- integroida erilaisista sosioekonomisista taustoista tulevia liikunnan sekä itse turnauksen pariin.

- edistää tyttöjen ja naisten yhdenvertaisuutta urheilussa ja muussa elämässä.

Esittelijä katsoo, että Helsingin kaupungin on syytä olla mukana Pohjoismaiden yhteisessä haussa UEFA Women’s EURO 2025 -turnauksen isännöimiseksi. Kaupungin järjestelyvelvoitteet on lueteltu Host City Undertakings -sitoumuksen Host City Requirements -liitteessä. Helsingin Host City Undertaking on lähetettävä UEFA:lle kolmena kappaleena kaupungin ja Suomen Palloliiton allekirjoittamana viimeistään 12.10.2022.

Onnistuneen UEFA Women’s EURO 2025 -turnauksen järjestäminen Helsingissä edellyttää huolellista ja pitkäjänteistä valmistelua sekä toimialojen ja liikelaitosten sekä kaupungin yhtiöiden saumatonta yhteistyötä.

Hakemuksen jättäminen

UEFA Women’s EURO -turnaus järjestetään seuraavan kerran vuonna 2025. Ennakkotietojen mukaan kolme muuta Euroopan maata on ilmoittanut kiinnostuksensa saada tapahtuman isännyys kyseisenä vuonna. Hakemukset tulee toimittaa UEFA:lle viimeistään 12.10.2022.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Host City Undertakings City of Helsinki
2. Host City Requirements

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.