Valtuustoaloite, palkanlisän maksaminen tarveperustaista määrärahaa saavien koulujen päteville opettajille

HEL 2022-010666
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 258 §

V 10.5.2023, Valtuutettu Sini Korpisen aloite palkanlisän maksamisesta tarveperustaista määrärahaa saavien koulujen päteville opettajille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Anniina Iskanius: Palautetaan valmisteluun.

Kaupunginhallitus katsoo, että aloitevastauksessa tulee käydä perusteellisemmin läpi ne toimet, joihin aloitteen käsittelemässä kokonaisuudessa on ryhdytty sekä esittää mahdollisuuksia uusiksi toimiksi aloitteen tavoitteeseen pääsemiseksi.

Kannattaja: Minja Koskela

Kaupunginhallitus palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sini Korpisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki selvittää mallia, jossa kaupunki maksaisi palkanlisää tai kannustinrahaa päteville opettajille, jotka opettavat tarveperustaista määrärahaa saavissa kouluissa.

Aloitteen mukaan tarveperusteinen määräraha perustuu erilaisiin indikaattoreihin, joilla on yhteys opetustyön haastavuuteen.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on sitoutunut valtakunnallisten sopimusten mukaisiin palkkaratkaisuihin. Tämän lisäksi kaupungin omalla palkkapolitiikalla varmistetaan mahdollisimman tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen palkitseminen valtakunnallisten sopimusten raameissa.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että palkkakilpailukyky- ja saatavuushaasteisiin reagoidaan kaupungin palkkakehitysohjelmalla, johon käytetään kaupungin omaan päätökseen perustuvaa sopimuskorotukset ylittävää rahoitusta.

Palkkakehitysohjelma perustuu palkankorotustarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehitysohjelman korotukset kohdennetaan tämän tarvekartoituksen pohjalta toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä on kuultu henkilöstöjärjestöjen edustajia.

Aloitteessa mainittu henkilöstöryhmä on huomioitu vuoden 2023 palkkakehitysohjelmassa.

Sulje

Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 236

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi