Helsingin kaupungin jäsenyys, Suomen Valoteknillinen Seura ry

HEL 2022-010701
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 881 §

Kaupungin liittyminen Suomen Valoteknillinen Seura ry:n jäseneksi

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki liittyy Suomen Valoteknillinen Seura ry:n jäseneksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunki on valtakunnallisesti ja globaalisti merkittävä valaistustoimija ja suunnannäyttäjä. Kaupungin toimintatapana on ollut ottaa uutta valaistusteknologiaa ja -tietoa käyttöön. Kaupungin ulkovalaistuksesta vastaavat tahot ovat kehittäneet yhdessä liikenteen ja maankäytön suunnittelun sekä kaupunkilaisten kanssa toimintamalleja, joilla Helsingin ulkotilat rakennetaan valaistuksen avulla turvallisiksi, kestäviksi ja viihtyisiksi.

Kouluja ja päiväkoteja suunniteltaessa ja rakennettaessa tulisi olla käytössä paras tieto sisävalaistuksen ohjaamisesta ja energiansäästömahdollisuuksista. Ulkoalueiden valaistus on tärkeää pimeinä vuodenaikoina. Sisävalaistus on kouluissa ja päiväkodeissa käytössä ympäri vuoden. On tärkeää, että kaikki valaistusratkaisuihin vaikuttavat asiantuntijat tuntevat valaistuksen teknologiaa ja mahdollisuuksia riittävästi viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiankäytön optimoimiseksi

Suomen Valoteknillinen Seura Ry on Suomen ainoa edustaja kansainvälisessä CIE- järjestössä https://cie.co.at/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Järjestö edistää tieteellistä tutkimusta ja määrittelee alan standardeja.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen ajantasaista tietoa ja koulutusta valaistuksen alalta. Vuosimaksu 380 euroa yhteisöjäseneltä on vähäinen verrattuna jäsenyydestä koituviin hyötyihin.

Kaupunkiympäristön toimiala ei esitä muista toimialan maksullisista verkostoista luopumista liittyttäessä jäseneksi Suomen Valoteknillinen Seura ry:hyn. Helsinki on kansainvälisen Lighting Urban Community International LUCI-verkoston jäsen ja jäsenyys Suomen Valoteknillinen Seura ry:ssä täydentää valaistukseen liittyvän tiedon laajaa leviämistä Helsingissä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 27.09.2022 § 530

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle liittymistä Suomen Valoteknilliseen Seuraan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Marjut Kauppinen, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 31547

marjut.kauppinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi