Lahjoitus, ambulanssien lahjoitus Ukrainaan, pelastuslaitos

HEL 2022-010716
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 831 §

Ensihoitoyksiköiden lahjoitus Ukrainan pelastustoimelle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tarpeettomiksi jääneet viisi ensihoitoyksikköä. Yhden ensihoitoyksikön käypä arvo varusteineen on noin 12 000 euroa. Lahjoituksen arvo yhteensä on noin 60 000 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus päätti 11.4.2022 § 273 lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kokoaman pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liittyvän kalusto- ja varusteavustuspaketin. Pelastuksen ja ensihoidon ajoneuvoille sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon kalustolle ja varusteille on Ukrainassa edelleen suuri tarve.

Pelastuslaitos sai käyttöönsä viime kesänä uusia ensihoitoyksiköitä (ambulansseja). Ensihoitoyksiköiden elinkaari pelastuslaitoksella on noin kolme vuotta ensilähdössä, jonka jälkeen ne toimivat varayksikköinä 3–5 vuotta.

Lahjoitettavista ensihoitoyksiköistä neljä vuoden 2016 ja yksi vuoden 2014 vuosimallia. Ne ovat tähän saakka toimineet varayksikköinä ja ovat nyt uusien ensihoitoyksiköiden myötä jäämässä tarpeettomiksi. Normaalissa tilanteessa pelastuslaitoksen poistettavat ajoneuvot myydään Staran huutokaupassa. Huutokaupassa saatava tuotto on kuitenkin suhteellisen vähäinen, noin 9.000 euroa/ajoneuvo, verrattuna sodan aiheuttamaan avun tarpeeseen Ukrainassa. Pelastuslaitos on huoltanut, kunnostanut ja varustanut kyseiset ensihoitoyksiköt lahjoitettavaksi Ukrainan pelastustoimen käyttöön.

Toimivalta

Hallintosääntö ei sisällä erityismääräyksiä kaupungin omaisuuden lahjoittamisesta. Toimivalta kyseessä olevan kaupungin omaisuuden lahjoittamiseen on yleistoimivallan nojalla kaupunginhallituksella.

Sulje

Pelastuslautakunta 25.10.2022 § 55

Esitys

Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se päättää lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tarpeettomiksi jääneet viisi ensihoitoyksikköä. Ensihoitoyksiköiden käypä arvo varusteineen on noin 12.000 euroa / ajoneuvo, eli lahjoituksen arvo yhteensä on noin 60.000 euroa.

Esittelijän perustelut

Pelastuslaitos on keväällä koonnut kalusto- ja varusteavustuspaketin, joka on sisältänyt pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liittyvää kalustoa ja varusteita, jotka on kaupunginhallituksen päätöksellä 11.4.2022, § 273 lahjoitettu ja SM:n koordinoimana toimitettu Ukrainan pelastustoimelle. Pelastuksen ja ensihoidon ajoneuvoille sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon kalustolle ja varusteille on Ukrainassa edelleen suuri tarve.

Pelastuslaitos on kilpailuttanut viidentoista (15) uuden ensihoitoyksikön hankinnan ja ajoneuvojen toimitukset olivat kesällä 2022. Ensihoitoyksiköiden elinkaari pelastuslaitoksella on noin kolme vuotta ensilähdössä, jonka jälkeen ne toimivat varayksikköinä 3-5 vuotta.

Lahjoitettavista ensihoitoyksiköistä neljä on vuosimallia 2016 ja yksi vuosimallia 2014. Ne ovat tähän saakka toimineet varayksikköinä, ja ovat nyt uusien ensihoitoyksiköiden myötä jäämässä kokonaan tarpeettomiksi. Normaalissa tilanteessa pelastuslaitoksen poistettavat ajoneuvot myydään Staran huutokaupassa. Huutokaupassa saatava tuotto on kuitenkin suhteellisen vähäinen, noin 9.000 euroa/ajoneuvo, verrattuna sodan aiheuttamaan avun tarpeeseen Ukrainassa. Pelastuslaitos on huoltanut, kunnostanut ja varustanut kyseiset ensihoitoyksiköt lahjoitettavaksi Ukrainan pelastustoimen käyttöön.

Hallintosääntö ei sisällä erityismääräyksiä kaupungin omaisuuden lahjoittamisesta. Toimivalta kyseessä olevan kaupungin omaisuuden lahjoittamiseen on yleistoimivallan nojalla kaupunginhallituksella.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen
Lisätiedot

Mårten Hellbom, vs. tekninen päällikkö, puhelin: 310 31470

marten.hellbom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi