Hankinta, Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelut, tarkastusvirasto

HEL 2022-010742
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 10 §

Tarkastuslautakunnan ehdotus Helsingin kaupungin tilintarkastajan valitsemiseksi tilikausille 2023-2024

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

1

Helsingin kaupungin tilikausien 2023–2024 tilintarkastajaksi ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittajaksi vastaavana aikana valitaan tarjouspyynnön vertailuperusteiden perusteella arvioituna kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Hankintaan sisältyy optio tilikausille 2025 ja 2026. Option käyttämisestä on päätettävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopimuksen tekemisestä. Optiota käyttämällä kaupunginvaltuustolla on oikeus valita edellä mainittu tilintarkastusyhteisö kaupungin tilintarkastajaksi tilikauden 2026 päättymiseen asti kilpailuttamatta hankintaa uudestaan. Kuntalain 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

2

kaupunginvaltuusto oikeuttaa tarkastuslautakunnan tekemään tilikausia 2023–2024 koskevan tilintarkastussopimuksen KPMG Oy Ab:n kanssa. Lisäksi tarkastuslautakunta valtuutetaan tekemään sopimukseen tarpeelliseksi katsottuja muutoksia, jotka ovat merkitykseltään vähäisiä, mukaan lukien tilintarkastuspäivien tarkistaminen sopimusehtojen mukaisesti.

Tilintarkastussopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Lakisääteisen tilintarkastuksen arvonlisäveroton kokonaisarvo tilikausille 2023–2024 sekä optiona tilikausille 2025 ja 2026 on ********** euroa laskettuna 390 vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan. Lakisääteisen tilintarkastuksen osalta tehdään tavallinen hankintasopimus. Erityistoimeksiantojen osalta tehdään puitejärjestely, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Kaikilla kaupungin hallintokunnilla ja sen tytäryhteisöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta käyttää tehtävää puitejärjestelyä.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Tarkastuslautakunta päätti käsitellä kahdeksannen asian kokouksen kolmantena asiana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain säännökset

Kuntalain 122 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Kaupunginvaltuusto valitsi 2.8.2021 toimikaudeksi 2021–2025 tarkastuslautakunnan kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee kuntalain nojalla valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Helsingin kaupungin hallintosääntö

Kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee kaupunginvaltuustolle esityksen tilintarkastajan valinnasta, tekee tilintarkastussopimuksen ja valvoo sopimuksen noudattamista. Valinnan valmistelun yhteydessä lautakunta määrittelee tilintarkastajan toimikauden pituuden, joka voi olla enintään kuusi vuotta.

Hankintaprosessi

Kunnan tilintarkastuspalvelujen hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja se on toteutettu avoimella menettelyllä.

Kilpailutus perustuu tarjouspyyntöön H070-22, HEL 2022-010742 ja hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 14.10.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Tarjous pyydettiin Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisesta tilikausilta 2023–2024 ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittamisesta vastaavana aikana.

Hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen osalta hankintayksikkö ja valittu toimittaja tekevät tavallisen hankintasopimuksen. Erityistoimeksiantojen osalta he tekevät puitejärjestelyn, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Kaikilla kaupungin hallintokunnilla ja sen tytäryhteisöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta käyttää tehtävää puitejärjestelyä.

Lisäksi hankintaan sisältyy optio tilikausille 2025 ja 2026.

Lakisääteinen tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydettiin, on kolmesataayhdeksänkymmentä (390) tarkastuspäivää tilikautta kohti. Vuotuisten kokonaistarkastuspäivien määrää voidaan perustellusta syystä vähentää tai lisätä, mikäli kaupungin organisaatiorakenteessa, toimintatavoissa tai tehtävissä tapahtuu olennaisia muutoksia, jotka vaikuttavat tilintarkastuksen laajuuteen. Tarkastuspäivien määrän muutoksista neuvotellaan tarpeen mukaan erikseen.

Erityistoimeksiannot

Erityistoimeksiannot, jotka sisältyvät hankintaan puitejärjestelynä, koskevat EU-hankkeiden, valtionavustusta saavien hankkeiden, Business Finland- ja vastaavien avustushankkeiden tarkastamista sekä muiden erityistoimeksiantojen suorittamista. Hankintayksikkö arvioi, että erityistoimeksiantoja tilataan vuosittain 180 tarkastuspäivää vastaava määrä. Arvio ei sido kaupunkia.

Saapuneet tarjoukset

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 28.11.2022 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat kaksi (2) tilintarkastusyhteisöä: BDO Audiator Oy ja KPMG Oy Ab.

Tarjousasiakirjat ovat tarkastuslautakunnan jäsenten nähtävinä ennen kokouspäivää tarkastusvirastossa, Unioninkatu 25, 5. kerros. Ne ovat myös nähtävinä kokoushuoneessa ennen kokousta ja kokouksen aikana.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuudelle määritetyt vaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan hinta-laatusuhteella, jossa hinnan painoarvo on 80 prosenttia ja laadun painoarvo 20 prosenttia.

Hinnan arviointiperusteena käytetään tarjoushintaa lakisääteiselle tilintarkastukselle tilikausina 2023-2026 (enintään 80 pistettä).

Laadun vertailuperusteet ovat seuraavat:

  • Vastuunalaisen tilintarkastajan tilivuosien 2017-2022 aikana kertynyt vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemus vähintään 100 000 asukkaan kaupunkien päävastuullisena tilintarkastajana toimimisesta (enintään 5 pistettä).
  • Vastuunalaisen tilintarkastajan kokemus kuntien tai kuntayhtymien konsernitilinpäätöksen tarkastamisesta vuosina 2017-2022 (enintään 5 pistettä).
  • Tilintarkastustiimiin kuuluvien hyväksyttyjen tilintarkastajien kokemus suurten kaupunkien tilintarkastuksesta tilivuosina 2017-2022 tarkastuspäivinä ilmaistuna vähimmäisvaatimuksen ylittävin osin (enintään 5 pistettä).
  • Tilintarkastustiimiin kuuluvien hyväksyttyjen tilintarkastajien kokemus kuntien tai kuntayhtymien konsernitilinpäätöksen tarkastamisesta vuosina 2017-2022 (enintään 5 pistettä).

Vertailuperusteet on määritelty tarjouspyynnössä, liite 1. Tarjousten vertailu on esitetty esityslistan liitteessä 2. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt KPMG Oy Ab.

Sulje

Tarkastuslautakunta 04.10.2022 § 73

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.