Hankinta, Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelut, tarkastusvirasto

HEL 2022-010742
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 73 §

Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen liitteiden mukaiset periaatteet, joilla kilpailutetaan Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelut seuraavalle sopimuskaudelle.

Tarkastuslautakunta päätti oikeuttaa tarkastusjohtajan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä ja vähäisiä muutoksia.

Käsittely

Aiheen käsittelyyn osallistui kutsuttuna asiantuntijana kaupunginasiamies Ville Kokkonen kaupunginkanslian oikeuspalveluista. Asiantuntija poistui asian käsittelyn jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Voimassa oleva Helsingin kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus päättyy tilikauteen 2022.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee kaupunginvaltuustolle esityksen tilintarkastajan valinnasta, tekee tilintarkastussopimuksen ja valvoo sopimuksen noudattamista. Valinnan valmistelun yhteydessä lautakunta määrittelee tilintarkastajan toimikauden pituuden, joka voi olla enintään kuusi vuotta. Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista.

Kuntalain 122 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Hankintaa valmistellaan tarkastusvirastossa ja kaupunginkanslia vastaa tarjouskilpailun teknisestä toteutuksesta.

Hankintamenettely ja valinnan perusteet

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset sekä esitetty tarjousten vertailuperusteet. Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa huomioidaan hinnan lisäksi myös laatu.

Tarjoukset pyydetään Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisesta tilikausilta 2023-2024 ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittamisesta vastaavana aikana. Lisäksi hankintaan sisältyy optio tilikausille 2025 ja 2026. Kaupungin tytäryhteisöjä koskevat tilintarkastuspalvelut on tarkoitus kilpailuttaa vuonna 2023.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankintalain (1397/2016) 60 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Tilintarkastuspalvelujen hankinta ylittää hankintalaissa tarkoitetun 215 000 euron EU-kynnysarvon.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hankinnan kohteen kuvaus
2. Hankinta- ja puitesopimusluonnos
3. Kuvaus Helsingin kaupungin taloushallinnosta
4. Kuvaus Helsingin kaupungin tarkastustoimesta
5. Hintalomake
6. Selvitys vastuunalaisesta tilintarkastajasta
7. Selvitys vastuunalaisen tilintarkastajan varahenkilöstä
8. Selvitys tilintarkastustiimistä
9. Henkilötietojen luovutussopimus rekisterinpitäjien välillä
10. Alihankkijat
11. Tarjouspyyntöluonnos
12. Tarjouspyynnön ESPD-luonnos

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.