Hyppää pääsisältöön

Hankinta, Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelut, tarkastusvirasto

HEL 2022-010742
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 52 §

Sopimus Helsingin kaupungin tilikausien 2023-2024 sekä optiona tilikausien 2025 ja 2026 tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti tehdä KPMG Oy Ab:n kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen Helsingin kaupungin tilikausien 2023-2024 sekä optiona tilikausien 2025 ja 2026 tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta. Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto päätti 15.3.2023 valita Helsingin kaupungin tilikausien 2023–2024 tilintarkastajaksi ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittajaksi vastaavana aikana tarjouspyynnön vertailuperusteiden perusteella arvioituna kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Hankintaan sisältyy optio tilikausiksi 2025 ja 2026. Option käyttämisestä on päätettävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopimuksen tekemisestä. Optiota käyttämällä kaupunginvaltuustolla on oikeus valita edellä mainittu tilintarkastusyhteisö kaupungin tilintarkastajaksi tilikauden 2026 päättymiseen asti kilpailuttamatta hankintaa uudestaan. Kuntalain 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti tarkastuslautakunnan tekemään tilikausia 2023–2024 koskevan tilintarkastussopimuksen KPMG Oy Ab:n kanssa.

Liitteenä 1 oleva sopimuspohja vastaa tarjouspyynnön liitteenä ollutta sopimustekstiä ja tilintarkastaja on osaltaan sen hyväksynyt.

Kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n mukaan toimielimen päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 15.03.2023 § 66

07.02.2023 Ehdotuksen mukaan

04.10.2022 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Tilintarkastussopimus tilikausille 2023-2024 sekä optiona 2025 ja 2026

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.