Vuokraus, tilat, Pohjoisesplanadi 11-13 / Aleksanterinkatu 20-24, kaupunginkanslia

HEL 2022-010763
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Vuokraus, tilat, Pohjoisesplanadi 11-13 / Aleksanterinkatu 20-24, kaupunginkanslia matkailuneuvonta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa, K30, Leijonakortteli Pohjoisesplanadi 11-13/Aleksanterinkatu 20-24 (Helleniuksen talo), 00170 Helsinki, rakennustunnus 213, kiinteistöobjekti 1761, sijaitsevasta Helsingin kaupungin suoraan omistamasta kohteesta 1. kerroksen liiketilan yhteensä noin 47,5 m² Helsingin kaupunginkanslian matkailuneuvonnan asiakaspalvelun käyttöön siten, että pääomavuokra on 18,90 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra on 4,07 euroa/m² ja vuokra kuukaudessa on yhteensä 1091,08 euroa/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk jolloin kokonaisvuokra on 23,47 euroa/m2 ja liiketilavuokra vuodessa 13 378 euroa/v.

Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana alkaen 01.09.2022.

Vuokralainen tekee sähkösopimuksen sähköyhtiön kanssa.

Kaupunkiympäristön toimiala vuokraa matkailuinfon tarvitseman tilan 47,5 m² suoraan kaupunginkanslialle ehdolla, että mikäli matkailuinfo joskus luopuu tilan käytöstä palautuu se Helsingin kaupunkitilat Oy:n tilakantaan heille vuokrattavaksi.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja liitteenä olevaa vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Tilavaihtoehtoja on tarkasteltu kaupunkiympäristön toimitilavuokrausyksikön toimesta yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Tavoitteena uusille tiloille on ollut hyvä saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä sekä keskeinen sijainti keskustakortteleissa että tilojen hyvä peruskunto. Kaupunginkanslia irtisanoi vuokrasopimuksen rautatieasemalla levottoman ympäristön vuoksi ja on etsinyt toiminnalleen sopivia tiloja keskustakortteleiden läheisyydestä.

Päätös tullut nähtäväksi 13.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

2. Pohjapiirustus
3. Pohjapiirustus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.