Kokousajat, tarkastuslautakunta 2023

HEL 2022-010911
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 75 §

Tarkastuslautakunnan kokousajat vuonna 2023 ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua vuonna 2023:

17.1.2023 klo 16
7.2.2023 klo 16
28.2.2023 klo 16
14.3.2023 klo 16
21.3.2023 klo 16
11.4.2023 klo 16
18.4.2023 klo 16
9.5.2023 klo 16
30.5.2023 klo 16
12.9.2023 klo 16
3.10.2023 klo 16
7.11.2023 klo 16
12.12.2023 klo 16

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää pitää vuoden 2023 arviointisuunnitelman valmistelutilaisuuden 2.5.2023 klo 14.30-17.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa sen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. 3 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä. Jos kokousaikaa muutetaan 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä. Toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti.

Kuntalain 140 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Kokoukset pidetään tarkastuslautakunnan kokoushuoneessa osoitteessa Unioninkatu 25, 00170 Helsinki. Osallistujilla on kaupunginhallituksen toistaiseksi voimassa olevan päätöksen 4.4.2022 § 258 mukaisesti mahdollisuus osallistua kokoukseen läsnä tai sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

Ehdotus tarkastuslautakunnan vuoden 2023 kokousajoista on valmisteltu yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi