Kokoonpanon muutos, Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy, hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2022-010968
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 123 §

Kruunuvuorenrannan putkikeräys Oy:n hallituksen täydentäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa nimeämään kaupunkiympäristön toimialan yksikön päällikkö Kati Kiyancicekin hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Kruunuvuorenrannan asunto- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa osakkeenomistajille omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 11.2.2014. Järjestelmään liittyneiden tonttien määrä Kruunuvuorenrannan alueella oli 2021 vuoden lopussa 44 kappaletta ja asukkaita järjestelmän piirissä oli arviolta noin 5500.

Yhtiön toiminnassa otetaan huomioon kaupungin arvot ja eettiset periaatteet. Vastuullisuus on keskeinen osa yhtiön toimintaa.

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Helsingin kaupunki nimittää yhtiön hallituksen jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitus on 22.3.2022 konsernijaoston päätöksellä nimetty kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi 2022-2024. Yhtiökokous on pidetty 31.5.2022.

Hallituksen jäsenen valinta

Yhtiön hallituksen jäsen Ulla Loukkaanhuhta on 14.9.2022 ilmoittanut eroavansa hallituksesta 30.9.2022 lukien. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä mahdollisimman pian uusi jäsen hänen tilalleen.

Yhtiötä koskevat kuntalain ja kaupungin konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset, joissa painottuvat erityisesti infrarakentamisen osaaminen, kokemus ja osaaminen investoinneista ja rahoituksesta sekä osaaminen kierrätystä koskevista toimintaperiaatteista ja sääntelystä.

Kati Kiyancicekilla on laaja osaaminen ja kokemus yhtiön toimialasta sekä toimialan vaatimista kehitystarpeista. Hänellä on myös monipuolinen kokemus hallitustehtävistä. Kati Kiyancicek on antanut tehtävään suostumuksensa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi