Sopimus, ukrainan kielen lisäämisestä InfoFinlandiin aiheutuvien kustannusten jakaminen pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion kesken 2022 - 2023

HEL 2022-011025
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 37

Sopimus ukrainan kielen lisäämisestä InfoFinlandiin aiheutuvien kustannusten jakamisesta

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti, että Helsingin kaupunki tekee yhteistyötä kuntien ja valtion kanssa ukrainan kielen lisäämisessä InfoFinland-palveluun. Viestintäjohtaja päätti allekirjoittaa erillissopimuksen, jossa sovitaan ukrainan kielen lisäämiseen liittyvien kustannusten jakamisesta.

Päätöksen perustelut

InfoFinland-verkkopalvelua tuotetaan kaupunginkanslian viestintäosastolla pääkaupunkiseudun ja valtion yhteistyönä, yhteistyöstä ja rahoituksesta on sopimus vuosille 2020─2024 (HEL 2020-011965 § 311).

Yhteistyösopimuksen sopijapuolista koostuva ohjausryhmä on todennut, että ukrainan kielen lisääminen palveluun on tarpeellista. Muutos perustuu ukrainankielisten sotaa edeltävään tulomuuttoon sekä vuonna Ukrainasta tulleiden tilapäistä suojelua saavien suureen määrään.

Ukrainan kielen lisäämisestä aiheutuu 82 000 euron lisärahoituksen tarve. Muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset vuosina 2022 ja 2023 jaetaan InfoFinlandin sopijapuolten kesken.

Erillissopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Kansaneläkelaitos, Verohallinto sekä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit.

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja, puhelin: 09 310 73367

eija.kyllonen-saarnio@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja