Kaupunkiliikenteen Hiilineutraali Hilkka-ohjelman esittely, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-011168
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 71 §

Hiilineutraali Kaupunkiliikenne eli Hilkka-ohjelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Maija Sarpo. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sekä kansalliset että kaupungin aikaisempaa kunnianhimoisemmat ympäristötavoitteet tarkoittavat uusia vaatimuksia erityisesti kestävään rakentamiseen, uusiutuvan energian hankintaan sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyen. Myös liikenneliikelaitos (HKL) vaatii järjestämässään toiminnassa kumppaneiltaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteutuminen.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenneyhtiö) vastaa näihin vaatimuksiin ja on asettanut Helsingin kaupungin kanssa yhdenmukaisen hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2030. Suorien polttoaineenkulutuksen ja epäsuorien ostoenergiankulutuksen päästöjen osalta Kaupunkiliikenneyhtiön tavoite on hieman tiukempi eli hiilinolla vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraali Kaupunkiliikenne, eli Hilkka-ohjelma, on työkalu, jolla varmistetaan hiilineutraaliustavoitteen toteutuminen. Hilkka-ohjelman rakentaminen on aloitettiin vuoden 2021 lopussa ja se valmistui kesäkuussa 2022. Ohjelma kattaa koko Kaupunkiliikenneyhtiön toiminnan, metroliiketoiminta mukaan lukien. Ohjelman rakentamisen ja toteuttamisen aikana tehdään tiiviisti yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan ja Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelman kanssa.

Kaupunkiliikenneyhtiön päästöistä valtaosa syntyy raide- ja varikkorakentamisesta sekä kalustohankinnoista eli toimitusketjuista, kun taas suorat ja energiankäytön päästöt muodostavat vain pienen osan kokonaisuudesta. Siksi tavoitteen asetannassa ja Hilkka-ohjelmassa on huomioitu sekä suorat että epäsuorat toimitusketjun päästöt.

Hilkka-ohjelma on organisoitu viiden kasvihuonekaasupäästöjen kannalta merkittävän ohjelma-alueen ympärille:

  1. Hiilineutraali investointisuunnittelu ja omistajaohjaus
  2. Hiilineutraalit suunnitteluratkaisut
  3. Energiatehokas kiinteistökanta
  4. Päästötön työmaa
  5. Hiilineutraalit hankinnat
 

Jokaiselle ohjelma-alueelle on määritelty tavoitteen toteuttamisen vaatimat toimenpiteet, niiden aikataulu ja vastuut. Kaupunkiliikenneyhtiön ja HKL:n johto seuraa Hilkka-ohjelman toteutumista kvartaaleittain.

Ohjelman myötä tullaan mm. asettamaan päästökriteereitä työkoneille, toteuttamaan energiatehokkuus- ja energian omatuotannon investointeja kiinteistöissä, laajentamaan uusiutuvan energian käyttöä kiinteistöihin, kehittämään rakennushankkeiden suunnittelua kohti vähähiilisyyttä, ottamaan käyttöön vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja ja luomaan ilmastokriteeripankki hankinnoille. Ohjelma-alueiden lisäksi kalustohankinnan ilmastokriteerejä kehitetään parhaillaan valmistelussa olevassa raitiovaunuhankinnassa, josta saadut opit ja hyvät käytännöt voidaan ottaa käyttöön mahdollisissa tulevissa kalustohankinnoissa, kuten M400-metrojunahankinnassa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi