Valtuustoaloite, Helsingin kaupunkikonsernin talousarvion tekeminen

HEL 2022-011205
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 356 §

Valtuutettu Joel Harkimon aloite Helsingin kaupunkikonsernin talousarvion tekemisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Joel Harkimo ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki alkaa laatia talousarvion koko konsernille.

Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Helsingin kaupunkikonsernin, jonka kehityksen ohjaamisesta kaupunki emo-organisaationa vastaa. Helsingin kaupungilla oli 31.12.2022 suorassa omistuksessaan 65 tytäryhtiötä ja määräysvallassaan 12 tytärsäätiötä. Suurin osa tytäryhtiöistä on täysin kaupungin omistamia. Lisäksi kaupungilla on 36 osakkuusyhtiötä.

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluu niin markkinoilla kilpailutilanteessa toimivia suuria osakeyhtiöitä kuin pieniä yhteisöjä, joiden talouden suunnittelun rytmi on hyvin erilainen kuin verorahoitteisen kaupungin. Tytäryhteisöjen osalta budjetit eivät ole sitovia, vaan yhteisöt muuttavat suunnitelmiaan kesken vuoden, mikäli toiminta tai talous sitä edellyttää. Tämä ketteryys ja reagointikyky on tarpeen ja perusteltua säilyttää jatkossakin.

Voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti kaupunki noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujakoja. Tytäryhteisön talousarviosta ja sen mahdollisesta muuttamisesta päättäminen kuuluu yhteisön hallituksen toimivaltaan.

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Helsingin kaupungin talousarviossa esitetään tytäryhteisökohtaiset omistajastrategioiden mukaiset tavoitteet ja mittarit keskeisimmille tytäryhteisöille sekä kaupungin avustusta saaville tytäryhteisöille. Tytäryhteisöjen ja kaupungin väliset ostot ja myynnit, osingot, antolainaus sekä pääomasijoitukset ym. on budjetoitu kaupungin talousarvioon. Kuntalaissa ei vaadita talousarvion laatimista kuntakonserneille, eikä kaupungilla myöskään ole tietojärjestelmää, jolla voitaisiin käsitellä kaikkien yhteisöjen talousarviot ja tehdä konsernin talousarvion edellyttämät konsernin sisäisten myyntien- ja ostojen ja pääomaerien eliminoinnit.

Helsinki ei tee konsernitalousarviota, mutta talousarvioon 2024–2026 lisätään tarkastelu, jossa kaupungin lainakannan kasvun lisäksi tarkastellaan konserniin kuuluvien verorahoitteisten yhteisöjen investointeihin liittyvää kaupungin takausvastuun vuosittaista kasvua sekä jo tehtyjen ja tulevien vuokrahankkeiden vuokravastuiden kasvua. Tarkastelun avulla saadaan parempi kuva kaupungin ja konsernin talouden verorahoitteisista vastuista ja velvoitteista.

Helsingin kaupungin talousarvio tulee antamaan riittävän ja tarkoituksen mukaisen kuvan kaupungin talouden ja vastuiden kehityksestä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja suoraan kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvia toimenpiteitä koskevat aloitteet jäävät kaupunginhallituksen vastattavaksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 09 310 76759

pia.ojavuo@hel.fi