Toivomusponsi, Kampin hyvinvointikeskuksen asemakaavamuutoksen tarkastelu logistiikan kannalta

HEL 2022-011245
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 445 §

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavan tarkastelusta logistiikan kannalta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 21.9.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavan muutoksen nro 12708 kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan esitetään selvitettäväksi, onko Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen ulkotilat suunniteltu niin, että ambulanssilla, taksilla tai omalla autolla saattajan kanssa saapuville potilaille on tarpeeksi tilaa keskuksen ovilla ja että saapuminen on potilaalle esteetön ja saattajalle on mahdollisuus jättää autonsa hetkeksi keskuksen pysäköintipaikalle. Moni terveyskeskukseen saapuva potilas on huonokuntoinen ja liikuntarajoitteinen. Hän saattaa tarvita rollaattoria, sauvoja tai saattajaa. Kampin keskukseen päin olevat portaat ovat vaikeat kulkea liikuntarajoitteiselle potilaalle. Pyöräpaikkoja on runsaasti keskuksen ympärillä. Jos ne on tarkoitettu terveydenhoitohenkilökunnalle, olisi ne parasta sijoittaa turvaan kannen alle.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen lausunnot.

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Lautakunta toteaa, että saattotilat terveys- ja hyvinvointikeskukseen tulevat sijaitsemaan uudelleen rakennettavalla Salomonkadun osuudella keskuksen pääoven välittömässä läheisyydessä. Salomonkatu tullaan rakentamaan päättyväksi kaduksi ja merkitsemään pysäköintikieltoalueeksi, jolloin koko kadun vartta voi käyttää saattoon. Tieliikennelain mukaan pysäköintikiellon vaikutusalueella on mahdollista ottaa ja jättää matkustaja. Tämä mahdollistaa potilaiden saaton terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Saattotilaa on noin 5 autolle. Lisäksi Salomonkadulle tullaan merkitsemään pysäköintipaikka invalidin ajoneuvolle. Lisää saattotilaa löytyy myös Runeberginkadulta (matkailuliikenteen bussipysäkki) keskuksen edustalta.

Ambulanssilla ei potilaita tuoda terveys- ja hyvinvointikeskuksiin. Mikäli asiakas joudutaan siirtämään ambulanssilla sairaalaan hoidettavaksi, on ambulansseille tilaa kellarikerroksessa, jonne ajo on Kampin terminaaliin johtavan joukkoliikennetunnelin kautta. Katualueelle merkityt pyöräpysäköintipaikat ovat sekä asiakkaiden että työntekijöiden käytettävissä.

Vammaisneuvoston lausunto

Vammaisneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota esteettömiin kulkuyhteyksiin joukkoliikenteen pysäkeiltä, saattoliikenteen ja saattajien lyhytaikaisen pysäköinnin tarpeisiin sekä jalankulkijoiden turvallisiin kulkuyhteyksiin. Vammaisneuvosto toteaa mm., että terveys- ja hyvinvointikeskus on joukkoliikenteellä erittäin hyvin saavutettavissa mutta muistuttaa samalla, että sille johtavat kulkuyhteydet tulee toteuttaa erityistasoisen esteettömyyden takaavien normien mukaisesti.

Saattoliikenteen turvaaminen on tärkeää, sillä terveys- ja hyvinvointikeskuksen eri ikäiset ja kuntoiset asiakkaat saapuvat eri liikkumismuodoilla paikalle. Osa liikkuu käyttäen julkista liikennettä, mutta vaikeasti sairaille ja vammaisille kaupunkilaisille tämä saattaa olla mahdotonta. Myös Kampin ostoskeskuksen pysäköintihallista käveleminen tai apuvälineen kanssa liikkuminen terveys- ja hyvinvointikeskukseen voi olla ylivoimaista.

Vammaisneuvosto painottaa, että vaikeasti sairaiden ja vammaisten asiakkaiden esteetön liikkuminen tuleekin varmistaa julkisten liikennevälineiden lisäksi myös yksityisiä autoja käyttäville ja taksilla liikkuville asiakkaille. Kamppiin suunnitellun ison terveys- ja hyvinvointikeskuksen asiointimäärät ovat monia muita keskuksia huomattavasti suurempia. Tämä tulee ottaa huomioon asiakkaiden tarvitsemien pysäköintipaikkojen määrässä.

Vammaisneuvosto kehottaa varmistamaan, että pysäköintiin varataan saattoliikenteen asiakastarpeen mukaisesti pysäköintitilaa riittävästi Salomonin aukion uudistuksen yhteydessä. Mahdollisuus lyhytaikaiseen pysäköintiin tulee olla lähellä sisäänkäyntiä ja tarvittaessa pysäköinti on oltava aivan ovella. Myös pysäköintiajan on oltava riittävän pitkä saattoliikenteen turvallisuuden takaamiseksi.

Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen saattoliikenteen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kävelypainotteisuuden tuomat haasteet. Vilkkaan liikenteen solmukohtana ja kauppakeskuksen tuomien asiakasvirtojen vuoksi alueella on runsaasti jalankulkijoita ja jopa ruuhkia. Saattoliikenne tulee ohjata keskukseen kaikin tavoin esteettömästi ottaen huomioon pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten erilaiset tarpeet.

Esteettömyyssuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös saattajan, omaisen tai läheisen turvallisuus. Terveys- ja hyvinvointikeskuksen saattoliikenteen järjestämisessä tulee estää tilanteet, joissa taksit tai muu saattoliikenne aiheuttaisivat onnettomuusvaaran jalankulkijoille. Kaupungin tulee ottaa huomioon asemakaavoituksessa saattoliikenteen esteettömyyden järjestäminen laajemminkin sekä rakentaa pitkäaikaisesti käytäntöjä kaikkien asiointikohteiden saattoliikenteen toimivuuden varmistamiseksi.

Vanhusneuvoston lausunto

Vanhusneuvosto kannattaa ponnen esityksiä, sillä asiakkaiden ja potilaiden pysäköinnin ja saattoliikenteen sujuvuus on erittäin tärkeää. Iäkkäitä asiakkaita tulee keskukseen omaisen tai muun saattajan kanssa. Osalle henkilöauto on paras tai ainoa mahdollinen kulkuneuvo. Saattotilanne on usein sellainen, että auto pitää voida pysäköidä lähelle sisäänkäyntiä, koska saatettavalla henkilöllä on liikuntavaikeuksia. Tämän jälkeen saattajan pitää pystyä lähtemään saatettavan kanssa vastaanotolle, eikä käynnin kestoa voi etukäteen tietää. On myös paljon itsenäisesti henkilöautolla liikkuvia henkilöitä, joilla on tilapäisiä tai pysyviä liikkumisen esteitä ja joille oma auto on siksi käytännössä ainoa tapa päästä paikalle. Kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveysasemalla asiointiin ja taksilla omavastuu on 25 €/suunta.

Selkeät ja riittävät asiakaspysäköintipaikat parkkihallissa ovat tärkeät, samoin helppo kulku hissillä suoraan terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Keskukseen pääseminen helppous täytyy turvata muutenkin. Kyseessä ovat elintärkeät palvelut. Asiakkaita tulee olemaan paljon ja keskuksen sijainti valmiiksi ahdas ja kulkureitit haasteelliset. Hyvät opasteet ovat erittäin tärkeät. Vanhusneuvosto toteaa lisäksi, että vammaisneuvoston 24.1.2023 antamassa lausunnossa on todettu tärkeitä näkökohtia, jotka tulee ottaa huomioon.

Kaupunginhallituksen kanta

Saadut lausunnot kuvastavat hyvin sitä haasteellisuutta, mikä liittyy uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen (THK) keskeiseen sijaintiin: se on helposti joukkoliikenteellä saavutettavissa niille asiakkaille, jotka pystyvät sitä omatoimisesti käyttämään, mutta samalla se ei mahdollista katutasossa sellaista pysäköintiä, jota saattajat voisivat helposti käyttää. Invalidipaikkoja kerrotaan olevan yksi ja saattoliikenteen pysähdyspaikkojakin on vain viisi. Tämä merkitsee sitä, että potilas tai asiakas, joka tarvitsee koko ajan asioidessaan saattajan, edellyttää joko vastaanottajaa THK:n ovella, jotta saattaja voi viedä autonsa pysäköitäväksi kauemmas, tai vastaavasti uusia ideoita, kuten esim. nk. valet-tyyppistä pysäköintiä, jossa saattaja seuraa asiakasta THK:n tiloihin ja auto viedään jonkun toisen toimesta pysäköintiin. Sellaisia tapauksia varten, joissa huonosti tai apuvälineillä liikkuva pääsee siirtymään saattajan kanssa tai ilman maanalaisista pysäköintitiloista THK:n tiloihin, ovat selkeät opasteet ja esteettömät kulkuyhteydet erittäin tärkeitä toteuttaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaava on kuulutettu voimaan 12.6.2023. Kun suunnittelua jatketaan, kaupunginhallitus kehottaa asianomaisia toimialoja ottamaan huomioon ponnessa ja siitä saaduissa lausunnoissa esitetyt näkökohdat ja suunnittelemaan uudesta Kampin THK:sta, yhteistyössä myös vaikuttajatoimielinten kanssa, mahdollisimman toimiva myös saattoliikenteen osalta.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 07.02.2023 § 69

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Sirpa Asko-Seljavaaran jättämässä toivomusponnessa esitetään selvitettäväksi, onko Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen ulkotilat suunniteltu niin, että ambulanssilla, taksilla tai omalla autolla saattajan kanssa saapuville potilaille on mahdollisuus jättää keskuksen pysäköintipaikoille. Saattotilat terveys- ja hyvinvointikeskukseen tulevat sijaitsemaan uudelleen rakennettavalla Salomonkadun osuudella keskuksen pääoven välittömässä läheisyydessä. Salomonkatu tullaan rakentamaan päättyväksi kaduksi ja merkitsemään pysäköintikieltoalueeksi, jolloin koko kadun vartta voi käyttää saattoon. Tieliikennelain mukaan pysäköintikiellon vaikutusalueella on mahdollista ottaa ja jättää matkustaja. Tämä mahdollistaa potilaiden saaton terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Saattotilaa on noin 5 autolle. Lisäksi Salomonkadulle tullaan merkitsemään pysäköintipaikka invalidin ajoneuvolle. Lisää saattotilaa löytyy myös Runeberginkadulta (matkailuliikenteen bussipysäkki) keskuksen edustalta. Ambulanssilla ei potilaita tuoda terveys ja -hyvinvointikeskuksiin. Mikäli asiakas joudutaan siirtämään ambulanssilla sairaalaan hoidettavaksi, on ambulansseille tilaa kellarikerroksessa, jonne ajo on Kampin terminaaliin johtavan joukkoliikennetunnelin kautta. Katualueelle merkityt pyöräpysäköintipaikat ovat sekä asiakkaiden että työntekijöiden käytettävissä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Pekka Nikulainen, johtava liikenneinsinööri: 310 37122

pekka.nikulainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi