Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, varatoimitusjohtaja

HEL 2022-011299
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 70 §

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen varatoimitusjohtajan määräaikaiseen virkaan ottaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta otti diplomi-insinööri Lauri Kankaan varatoimitusjohtajan määräaikaiseen virkaan 5.10.2022-31.7.2024 väliseksi ajaksi 5.650 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla. Virkasuhde on osa-aikainen
50 % työajasta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Lauri Kangas, joka poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä muutti perustelujen 2. kappaleen seuraavaan muotoon ennen päätöksentekoa: "Varatoimitusjohtaja vastaa liikenneliikelaitoksen (HKL) osalta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) infrasopimuksen omistajuuteen liittyvistä asioista sekä HKL:n, Kaupunkiympäristön toimialan, HSL:n ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenneyhtiö) yhteistyön kehittämisestä investointien toteuttamiseen sekä omaisuuden omistamiseen ja hallintaan liittyen. Lisäksi varatoimitusjohtaja toimii pöytäkirjanpitäjänä johtokunnan kokouksissa sekä sijaistaa HKL:n toimitusjohtajaa tämän ollessa poissa tai estyneenä mm. turvallisuus- ja talousjohtamiseen sekä hallinnon järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. HKL:n toimitusjohtajalla on oltava virassa oleva varahenkilö metroliikenteen harjoittamisen ja metrorataverkon haltijan turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan kokonaisvastuun kantamiseksi sekä metroliikennesäännössä mainittujen katselmointi-, valvonta- ja päätöstehtävien hoitamisen varmistamiseksi."

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus perusti 19.9.2022, 635 §, varatoimitusjohtajan määräaikaisen viran 31.7.2024 saakka.

Varatoimitusjohtajan tehtäviin kuuluu sijaistaa liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtajaa tämän ollessa poissa tai estyneenä mm. turvallisuus- ja talousjohtamiseen sekä hallinnon järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. HKL:n toimitusjohtajalla on oltava virassa oleva varahenkilö metroliikenteen harjoittamisen ja metrorataverkon haltijan turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan kokonaisvastuun kantamiseksi sekä metroliikennesäännössä mainittujen katselmointi-, valvonta- ja päätöstehtävien hoitamisen varmistamiseksi.

Hallintosäännön 23 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jossa on kyseessä viran määräaikainen täyttö.

Lauri Kankaan valintaa määräaikaiseen 50 % osa-aikaiseen virkasuhteeseen puoltaa hänen pitkäaikainen ja monipuolinen kokemuksensa. Lauri Kangas on työskennellyt vuodesta 2008 alkaen joukkoliikennejärjestelmää ja raidehankkeita koskevissa selvitys- ja suunnittelutehtävissä tehden yhteistyötä mm. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n (Kaupunkiliikenneyhtiö) ja niitä edeltäneiden organisaatioiden kanssa. Hän on erinomaisen hyvin verkostoitunut joukkoliikenteeseen liittyvissä asioissa sekä kaupungilla sisäisesti että ulkoisten sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Aikaisempi kokemus edesauttaa nopeaa tehtävään siirtymistä ja toimimista osa-aikaisessa tehtävässä.

Lauri Kangas työskentelee 50 % työajasta Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa johtavan liikenneasiantuntijan tehtävässä. Toimialan ja HKL:n yhteinen resurssi vahvistaa yhteistyötä joukkoliikenteen talouden tasapainottamisen edistämiseksi sekä toimialan ja HKL:n yhteistyön kehittämistä HSL:n ja Kaupunkiliikenneyhtiön kanssa erityisesti omaisuuden omistamiseen ja hallintaan sekä investointien toteuttamiseen liittyvissä asioissa.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta päättää liikelaitoksen johtokunta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi