Nimeämispyyntö, DigiFinland Oyn omistusjärjestelyn toimeenpano ja uusien toimielinten nimittäminen, valtiovarainministeriö

HEL 2022-011418
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 103 §

DigiFinland Oy:n hallitusjäsenehdokkaan nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä jäsenehdokkaaksi DigiFinland Oy:n hallitukseen toimialajohtaja Juha Jolkkosen valtiovarainministeriön liitteenä olevan kirjeen mukaisesti sekä Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteisen valintaryhmän puitteissa.

Lisäksi, edellyttäen, ettei valtio ennen hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille suunnatun osakeannin toteuttamista ja näin yhtiön ainoana osakkeenomistajana ole tehnyt päätöstä DigiFinland Oy:n uuden hallituksen nimittämisestä noudattaen osakassopimuksen määräysten mukaista asettamismenettelyä, konsernijaosto tekee yhtiön hallituksen nimittämistä koskien osaltaan yhtiökokousta pitämättä osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jossa hyväksytään osakassopimuksen mukaisesti muodostettujen osakkaiden ehdokkaiden nimittäminen yhtiön hallitukseen, ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita Helsingin kaupungin osalta kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

DigiFinland Oy

DigiFinland Oy (”DigiFinland”) on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteensopivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia palveluja vaiheistetusti tuotantoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ja se toimii osakkeenomistajiensa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena sidosyksikkönä.

Kaupunginhallitus hyväksyi 26.6.2022, § 509 kaupungin puolelta DigiFinlandin osakkeiden vastikkeettoman merkinnän. Yhtiön osakassopimus hyväksyttiin konsernijaostossa 20.6.2022, § 68.

DigiFinlandin hallituksen nimittäminen

Valtioneuvosto on 1.9.2022 oikeuttanut valtiovarainministeriön hyväksymään DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn, jossa valtio luopuu vastikkeetta enemmistöomistuksestaan. Tämä on käynnistänyt hyvinvointi-alueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteisen DigiFinlandin omistusjärjestelyn toimeenpanon, johon kuuluu mm. osakkeiden merkintä, osakassopimuksen allekirjoittaminen sekä hallituksen nimittäminen osakassopimuksen mukaisesti.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittavat jäsenet nimitetään siten, että

 • valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä,
 • hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimittää osakassopimuksen liitteessä 2 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kuusi (6) jäsentä, ja
 • yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jäsenen.

Osakassopimuksen liitteen 2 mukaan HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät yhdessä yhden (1) jäsenen hallitukseen.

Valtiolla on oikeus nimittää hallituksen puheenjohtaja sopimuksen voimaantuloa seuraavana kolmena (3) vuotena. Tämän jälkeen yhtiökokous nimittää hallituksen puheenjohtajan nimitysvaliokunnan esityksestä. Hallitukselle voidaan valita varapuheenjohtaja, jos nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle varapuheenjohtajan valintaa. Tällöin yhtiökokous nimittää mahdollisen varapuheenjohtajan nimitysvaliokunnan esityksestä.

Valtiovarainministeriö on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää valmistelemaan yhdessä jäsenehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan osakassopimuksen periaatteiden mukaisesti.

Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä muodostavat osakassopimuksen mukaisesti yhden hallitusvalintaryhmän, ja kaupunki on yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa sopinut tämän valintaryhmän mukaisesta ehdokasasettelusta. Ehdotuksena hallitukseen nimettäväksi jäseneksi on toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

DigiFinlandin toiminta liittyy erityisesti sosiaali- ja terveystoimialaan. Juha Jolkkosella on laaja osaaminen ja kokemus toimialasta sekä toimialan vaatimista digitaalisista kehitystarpeista. Hänellä on myös monipuolinen kokemus erilaisista hallitustehtävistä, muun muassa Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajana.

Nimitysvaliokuntaa koskevan yhden jäsenen nimityksen osalta Helsingin kaupunki kuuluu samaan valintaryhmään Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, HUS-yhtymän, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Kymenlaakson hyvinvointialueen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteisvalmistelussa on arvioitu, että Helsingillä ei ole tässä tarvetta tehdä omaa ehdotusta nimitysvaliokunnan jäseneksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi