Katusuunnitelma, Kaarela, Kuninkaantammenkuja, nro 31786/1, Pitkäkoskenkuja nro 31788/1, Pitkäkoskentie nro 31787/1–Pitkäkoskenpuisto, nrot 31784/1-2

HEL 2022-011509
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 169 §

Kuninkaantammentie, Kuninkaantammenkuja, Pitkäkoskentie ja Pitkäkoskenkuja, katusuunnitelmien hyväksyminen, Kaarela

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Saana Rossi: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Saana Rossin ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavat liitteenä olevat katusuunnitelmat:

  • Kuninkaantammentie piirustus nro 31784/1, jota on 24.1.2023 muutettu nähtävillä olon jälkeen (liite 2)
  • Kuninkaantammentie piirustus nro 31784/2 (liite 3)
  • Kuninkaantammenkuja piirustus nro 31786/1 (liite 6)
  • Pitkäkoskentie piirustus nro 31787/1 (liite 8)
  • Pitkäkoskenkuja piirustus nro 31788/1 (liite 10)
Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueeseen kuuluvista kaduista Kuninkaantammentie on historiallinen paikallinen kokoojakatu, joka on ollut aiemmin tiekunnan ylläpitämä. Kuninkaantammentien linjaus on osayleiskaavassa suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaana. Kuninkaantammentie on länsi-itä -suuntainen tie, joka jatkuu Keskuspuistossa ulkoilutienä Haltialan suuntaan. Asemakaavassa nro 12352 kuninkaantammentien linjaus on merkitty säilytettäväksi. Kadun päässä sijaitsee Pitkäkosenken ulkoilumaja. Kuninkaantammenkuja, Pitkäkoskentie (entinen Silvolantie) ja -kuja ovat päättyviä tonttikatuja.

Katusuunnitelmat pohjautuvat voimassa olevaan asemakaavaan 12352 (tullut voimaan 1.7.2016). Liikenteelliset ratkaisut ovat periaatteiltaan asemakaavan yhteydessä esitetyn liikennesuunnitelman nro 6552-1 mukaiset, päivätty 8.3.2016. Kuninkaantammentien kuorma-autojen pysäköintipaikka sijaitsee pieneltä osin viereisen rakentamattoman lähivirkistysalueen alueella. Sijainti on lähivirkistysalueella olevan voimalinjan vieressä. Sijainnin johdosta pysäköintipaikan vuoksi ei tarvitse kaataa puustoa.

Katusuunnitelmilla mahdollistetaan asemakaavan nro 12352 mukainen täydennysrakentaminen alueella.

Kuninkaantammentien varrella Fanny Churbergin kallion puistoalueella liito-oravan ydinalue ja lahokaviosammaleelle sopiva elinympäristö ulottuvat lyhyellä matkalla Kuninkaantammentien tulevan jalkakäytävän kohdalle. Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden kanssa järjestetyssä katselmuksessa ei ole havaittu työalueella olevan kolopuita eikä risupesiä. Kuninkaantammentien rakentaminen ei heikennä lahokaviosammaleen elinoloja eikä liito-oravan liikkumista ydinalueella tai sen mahdollisuutta ylittää Kuninkaantammentie.

Kuninkaantammenkujan päässä olevalla lähivirkistysalueella on todettu vuonna 2018 I-luokan arvokas luontokohde, uhanalainen tai silmällä pidettävä runsasravinteinen lehto. Kuninkaantammenkujan päässä oleva kääntöpaikka sijaitsee asemakaavan mukaisesti kyseisen lehdon alueella. Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden mukaan kääntöpaikka on mahdollista toteuttaa lähivirkistysalueen reunaan katusuunnitelman mukaisesti, koska vaikutus puihin on vähäinen. Rakentamisessa noudatetaan ympäristöpalveluiden ohjeistusta.

Suunnitelma

Kuninkaantammentie suunnitelmapiirustus nro 31784/1 on 24.1.2023 muutettu nähtävillä olon jälkeen (liite 2) ja suunnitelmapiirustus nro 31784/2 (liite 3)

Kuninkaantammentie on päättyvä paikallinen kokoojakatu, joka liittyy lännessä Kuninkaantammenkiertoon ja idässä keskuspuistoon. Katuun liittyy Vedenkierto, Kuninkaantammenkuja, sekä Pitkäkoskentie nimiset kadut. Kuninkaantammentien liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla kadun varrelle jalkakäytävä. Kadun linjaus ja tasaus on pyritty säilyttämään nykyisenä. Kadulle on suunniteltu kaksi linja-autopysäkkiparia tulevaa bussiliikennettä varten. Kadun päässä on uusi kääntöpaikka, joka mahdollistaa bussien kääntymisen. Kuninkaantammentien alkuosalle on suunniteltu osittain viereiselle lähivirkistysalueelle ulottuva kuorma-autojen pysäköintiin tarkoitettu alue. Pysäköintialue on Kuninkaantammen alueen ainoa kuorma-autoille tarkoitettu pysäköintialue. Pysäköinti sijoittuu lähivirkistysalueella olevan voimalinjan ja katualeen väliin. Lähivirkistysalueen käyttö on vähäistä, eli 49 m² verran, eikä vaikuta alueen virkistyskäyttöön. Kuninkaantammentien katusuunnitelmassa olleet kaksi hidastekavennusta olivat nähtävillä olon yhteydessä vielä varauksia. Nähtävillä olon yhteydessä tulleen palautteen johdosta varaukset muutettiin toteutettavaksi kadun rakentamisen yhteydessä. Kuninkaantammentielle ei ole tulossa kadunvarsipysäköintiä. Pysäköinti vaikuttaisi linja-autoliikenteen sujuvuuteen. Kuninkaantammentie on historiallinen länsi-itä suuntainen tie, joka jatkuu Keskuspuistossa ulkoilutienä Haltialan suuntaan. Kuninkaantammentien linjaus on merkitty säilytettäväksi. Kuninkaantammentien poikkileikkaus on voimassa olevan asemakaavan yhteydessä laaditun liikennesuunnitelman nro 6552-1 mukainen. Ajoradan leveys on 7 m. Kadunvarsipysäköinti leventäisi kadun poikkileikkausta.

Kuninkaantammenkuja suunnitelmapiirustus nro 31786/1 (liite 6)

Kuninkaantammenkuja on päättyvä tonttikatu, joka rajoittuu etelässä Kuninkaantammentiehen ja pohjoisessa lähivirkistysalueeseen. Kadun päähän on suunniteltu kääntöpaikka, joka mahdollistaa mm. kunnossapitokaluston kääntymisen kapealla vain 4 m leveällä kadulla. Kääntöpaikka sijoittuu asemakaavan mukaisesti lähivirkistysalueen puolelle. Kääntöpaikka sijaitsee puoliksi vesihuoltolinjojen kohdalla. Tästä syystä puiden poistotarve kääntöpaikan rakentamisen johdosta on vähäistä. Kuninkaantammenkujan varrelle on tulossa täydennysrakentamista. Kadulle ei ole tulossa pysäköintiä kadun kapeudesta johtuen.

Pitkäkoskentie suunnitelmapiirustus nro 31787/1 (liite 8)

Pitkäkoskentie on uusi päättyvä tonttikatu. Katu on osa entistä Silvolantietä. Katu rajoittuu etelässä Kuninkaantammentiehen ja pohjoisessa lähivirkistysalueeseen. Kadun päähän tulee kääntöpaikka. Katuun liittyy Pitkäkoskenkuja. Kadun varrelle tulee täydennysrakentamista. Kadun varrella on mahdollista pysäköidä. Kadun päähän tulevaa jätevesipumppaamoa vastapäätä tulee hulevesien viivytysrakenne. Viivytysrakenteesta hulevedet johtuvat Rajaojaan ja edelleen Vantaanjokeen.

Pitkäkoskenkuja suunnitelmapiirustus nro 31788/1 (liite 10)

Pitkäkoskenkuja on päättyvä tonttikatu, joka rajoittuu lännessä pientalojen korttelialueeseen ja pieneltä osin lähivirkistysalueeseen. Kadun päähän tulee kääntöpaikka. Katu rajoittuu idässä Pitkäkoskentiehen. Kadun varrella ei ole mahdollista pysäköidä kadun kapeudesta johtuen.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksista nro 31784/1-2 muutettu 24.1.2023 (liite 1), nro 31786/1 muutettu 16.2.2023 (liite 5), nro 31787/1 (liite 7), nro 31788/1 (liite 9). Koostepiirustus on liitteenä 3.

Kadut on suunniteltu niin, että ne sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet sähköisesti esillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 5.−18.10.2022 välisen ajan. Esillä olosta ja mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen on tiedotettu alueen talouksiin postitetulla tiedotekirjeellä, kaupungin verkkosivuilla sekä Helsingin uutiset sanomalehdessä.

Esillä olon aikaiset asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 11.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet sähköisesti nähtävillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 4.–17.1.2023 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, sekä muille osallisille yleistiedoksiantona. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla.

Suunnitelmista jätettiin neljä muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutukset on käsitelty ja niihin annetut vastineet löytyvät liitteenä 12 olevasta muistiosta.

Muistutuksen perusteella tehtiin 24.1.2023 muutos Kuninkaantammentien laadittuun nähtävillä olleeseen suunnitelmapiirustukseen nro 31784/11 (liite 2). Kaksi hidastekavennusvarausta muutettiin toteutettavaksi jo kadun rakentamisen yhteydessä.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat 2 050 000 euroa, 127 euroa/m² (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 

  yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m² (alv. 0 %)
Kuninkaantammentie 1 610 000 123
Kuninkaantammenkuja  120 000 146
Pitkäkoskentie 240 000 139
Pitkäkoskenkuja 80 000 153

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 29 600 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat 13 500 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2024 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 08 02 06 Kuninkaankolmio.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan viranomaisen ilmoitustaululla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ismo Rantanen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38570

ismo.rantanen@hel.fi