Hankesuunnitelma, korotus, opintoputken perusparannus, Helsingin yliopiston metroasema, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-011627
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 75 §

Helsingin yliopiston metroasema, Opintoputken peruskorjaus – hankesuunnitelman korottaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti korottaa ja hyväksyä Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjauksen hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 1.055.900 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankkeen tavoitteena on ollut toteuttaa Opintoputken rakennekorjaukset, maalaukset ja oviaukon sisäänkäynnin modernisointi. Korjauksilla estetään rappausten putoaminen, lisätään turvallisuutta jalankulkutunneliin sekä sisäänkäynnille. Vesivuotojen korjauksella sekä hulevesien hallinnalla Opintoputken edustalla vähennetään rakenteille aiheutuvaa rasitusta.

Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjaushankkeen viimeistelemiseksi on hankesuunnitelmaa tarpeellista korottaa edelleen. Hankkeen vaatimien rakennustöiden laajuus on kasvanut hankkeen edetessä ja siten aiemmat kustannusarviot hankkeen kokonaiskustannuksista ovat osoittautuneet riittämättömäksi.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021) todetaan, että älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Päätösehdotus tukee tätä kaupunkistrategian tavoitetta ja on näin strategian mukainen.

Aiemmat päätökset

Liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja hyväksyi 30.10.2019, 155 §, Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjauksen hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 800.000 euroa.

HKL:n toimitusjohtaja tilasi 22.1.2021, 9 §, Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjauksen toteutuksen rakennusurakan.

HKL:n toimitusjohtaja hyväksyi 28.9.2021, 93 §, Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjauksen hankesuunnitelman korotuksen niin, että hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 991.800 euroa.

HKL:n johtokunta oikeutti 28.10.2021, 168 §, HKL:n tilaamaan Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjauksen toteutuksen rakennusurakkaan lisätöitä.

Hankkeen lähtökohdat ja toteuttaminen

Helsingin yliopiston metroasemalta on lippuhallitasolta HKL:n omistama yhteys metron eteläiseen D sisäänkäyntiin Hallituskadun suuntaan. Jalankulkutunnelia kutsutaan yleisesti Opintoputkeksi.

Opintoputki oli todettu olevan perusparannuksen tarpeessa monelta osin. Säleikköseinäosuudella vesipellit olivat puutteelliset tai puuttuivat kokonaan, kivilaattaseinässä oli lohkeama, betonisokkelissa oli paikallisia korjaustarpeita ja pinnoitus uusimisen tarpeessa, betonilattioissa sisätiloissa oli halkeamia, sisäänkäynnin ovi oli huonokuntoinen ja lukkopesiä oli rikkoontunut. Sisäänkäynnin edustalle lammikoitui vettä ja sulanapitojärjestelmän toimivuudesta ei ollut varmuutta. Tunnelissa ei ollut jatkuvaa koneellista ilmanvaihtoa. Kalliopinnoista tihkui vuotovesiä ja niille ei ollut viemäröintiä metroaseman verkostoihin. Tilan poistumistie- ja turvavalaisimet sekä muu valaistus oli heikkolaatuista.

Hankkeessa oli tarkoitus tuottaa matkustajille miellyttävämpi sekä turvallisempi kulkuympäristö metroasemalle. Kattorakenteiden korjauksella, hulevesien hallinnalla ja sulanapitojärjestelmän tarkastuksella pystyttiin vaikuttamaan rakenteellisten asioiden lisäksi myös matkustajien asiakaskokemukseen.

Hanke oli suunniteltu toteutettavaksi KiinteistöOy Kaisaniemen Metrohallin toteuttaman lippuhallitason kohennuksen jälkeen vuodesta 2020 eteenpäin.

Toteutussuunnittelussa hanke tarkentui. Julkisivuun tuli lisätä poistumistieovi, liukuoviaukon leveyden vuoksi, jotta määräyksien vaatima poistumistieleveys täyttyy. Sisäänkäyntirakennuksen peltikatto oli vaurioitunut pahoin ja katto suunniteltiin uusittavaksi peruskorjauksen yhteydessä. Julkisivun lasielementteihin oli kohdistunut ilkivaltaa ja rikkoontuneet lasit vaihdetaan. Lattiahalkeamien paikalliset injektointikorjaukset olisivat jättäneet lattiapinnan kirjavaksi sekä epäsiistin näköiseksi. Lattiaan suunniteltiin hiertopinnoite, joka on karkea ja edistää myös jalankulkijoiden turvallisuutta.

Toteutussuunnittelun aikana kaikki valaisimet päätettiin uusia, niiden käyttöiän lähenevän päättymisen vuoksi. Lisäksi taidehankinta päätettiin ja päädyttiin valotaiteeseen.

Suunnitelmien mukaan tarkoituksena oli latoa jalkakäytävän graniittikivet puhdistettuna takaisin kattorakenteiden korjaustöiden jälkeen. Kivien purkaminen oli bitumisen kiinnitysaineen vuoksi ehjänä mahdotonta, joten graniittikiviä jouduttiin uusimaan n. 120 m2. Katualueen ennallistaminen jäi viimeiseksi hankkeessa toteutettavaksi työksi.

Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus on tarkoituksenmukainen toimenpide, jotta hanke saadaan vietyä loppuun ja Opintoputken Yliopistonkadun pään katualue ennallistettua tavoitekuntoon.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio perustui vastaavan kokoluokan aiempiin hankkeisiin sekä hankesuunnittelussa käytettävänä olleisiin tietoihin. Toteutussuunnittelussa kustannusarvio tarkentui korjaustarpeiden laajuuden täsmentymisen myötä. Hankkeen alkuperäinen enimmäishinta todettiin riittämättömäksi töiden edetessä ja siten hankesuunnitelman enimmäishintaa korotettiin loppuvuodesta 2021.

Hankkeen viimeistelyyn päästäessä ilmeni edelleen lisäkustannuksia viimeisimmistä vaadituista rakennusurakan lisätöistä, materiaalien saatavuusongelmien vuoksi siirtyneestä katualueen kivetyksen saumauksesta sekä viiveellä täsmentyneistä suunnittelukustannuksista. Vielä toteuttamatta oleva katualueen ennallistamisen viimeistely on suuri osa korotustarpeesta.

Nyt tehtävän päätöksen myötä hankkeen kokonaiskustannukset sisältäen rakennusaikaiset lisä- ja muutostyöt ja muut erillishankinnat ovat enintään 1.055.900 euroa (alv 0 %). Hankkeen mahdollista kokonaiskustannusta korotetaan aiemmasta 64.100 eurolla, jotta edellä mainitut kustannusta kasvattaneet tekijät saadaan huomioitua ja hanke vietyä loppuun.

Tällä hetkellä rakennusurakan osuus hankkeen kustannuksista on 0,55 milj. euroa, sähkötöiden 0,16 milj. euroa ja hankkeen suunnittelun ja rakennuttamisvalvonnan kustannuksia on syntynyt 0,27 milj. euroa. Lisäksi hankkeeseen sisältyy 0,03 milj. euroa erillishankintoja.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Johtokunta siirsi 21.8.2020, 124 §, tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaansa toimitusjohtajalle enintään 1 milj. euroon asti.

Näin ollen johtokunta voi päättää Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjauksen hankesuunnitelman korotuksesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi