Vuokraus, asiakaspalvelutila, Pitkänsillanranta 3, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-011657
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Vuokraus, asiakaspalvelutila, Pitkänsillanranta 3, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Pitkänsillanranta 3 sijaitsevan yhteensä 229 neliön suuruisten asiakaspalvelutilojen vuokrauksen Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:lta sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 5 496,00 euroa/kk arvonlisäverottamaan kokonaishintaan. Kokonaisvuokra tiloista on 24,00 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä yleiskustannus joka on suuruudeltaan 0,67 euroa/m/kk.

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 01.01.2023 ja päättyy 31.01.2028.

HL 51 §:n perusteella korjattu sopimuksen alkamispäivämäärä.

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 01.02.2023 ja päättyy 31.01.2028.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialalle etsittiin Hakaniemen alueelta toimitilaa toiminnan käyttöön. Kaupungin omista tiloista ei löytynyt toiminnalle sijainniltaan, toiminnoiltaan ja suuruudeltaan tarpeeseen soveltuvaa tilaa.

Perustelut tilatarpeelle

Seniori-info on kuntalaisten puhelin- ja neuvontapalvelu ja se on osa Helsingin kaupungin HelppiSeniorin keskitettyä palveluohjausta. Palveluyksikössä työskentelee 14 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista sekä esihenkilö.
Seniori-infon palvelut on kohdennettu yli 65-vuotiaille helsinkiläisille ja heidän läheisilleen, ja palvelua saa sekä suomeksi että ruotsiksi. Seniori-infoon voi ottaa yhteyttä tulemalla myös paikanpäälle. Seniori-info tarjoaa neuvontaa ja ohjausta palveluista, jotka tukevat ikäihmisen toimintakykyä, hyvinvointia ja osallisuutta. Seniori-infosta arvioidaan alustavasti ikäihmisen tarvetta sosiaali- ja terveyspalveluille.

Nykyinen toimitilamme ei vastaa Seniori-infon toiminnan tarkoitusta. Toimitilamme on erityisen ongelmallinen ikäihmisille, joilla on muutenkin lähtökohtaisesti vaikeuksia kulkea arjen menoihinsa turvallisesti. Tämä puolestaan lisää esteitä ikäihmistä omatoimisuutensa ylläpitämisessä. Tällä hetkellä toimitilamme ei ole esteetön, ei helposti saavutettava eikä asiakasryhmällemme riittävän turvallisesti käytettävä. Tilamme sijaitsee Sörnäisissä, keskellä päivittäin muuttuvia vaarallisia katu- ja rakennusremontteja Käenkujan loppupäässä ja 6 kerroksessa. Pääsy toimitilaan edellyttää aina opastetaulun ymmärtämistä, hissipuhelimen käyttöä, vahtimestarin vapauttamista asiakkaalle hissi kerrokseen pääsemiseksi, vahtimestarin vastaanottamista, jonka jälkeen asiakkaamme voi tavoittaa palveluneuvojamme. Tila ei edellä mainittuihin perusteluihin vedoten täytä lain edellyttämää vaatimusta Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista pykälän 7 §, Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Tämä lisäksi palveluja käyttävillä asiakkaillamme pitää olla yhdenvertainen mahdollisuus saada palveluja esteettömästi ja turvallisesti Yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti. Myöskään tämä ei tässä toimitilassa näillä osin toteudu.

Päätös tullut nähtäväksi 06.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Heidi Nielsen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42170

heidi.nielsen@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Vuokrasopimus Helsingin Kaupunki Pitkänsillanranta 2krs

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.