Avustuksen myöntäminen, kaupunginkanslia, asukasosallisuuden avustukset vuodelle 2023

HEL 2022-011685
16. / 872 §

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuuden avustukset vuodelle 2023

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi asukasosallisuuden avustuksia vuoden 2023 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:

Hakija
      euroa
Arabian asukastalot ry
      62 650
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry
      16 250
Hertsikan Pumppu -osuuskunta
      30 250
Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry
      50 250
Kaarela-Seura ry
      66 200
Kalliolan Setlementti ry
    104 900
Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry
      12 500
Konala-Seura ry
      30 250
Kruununhaan Asukasyhdistys - Föreningen för     Invånarna I Kronohagen ry
      32 000
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry
      51 300
Kytösuontien Pysäköinti Oy
      32 500
Käpylän Yhdyskuntaklubi ry
      43 900
Laajasalo - Degerö Seura ry
      35 500
Lauttasaari-Seura ry
      19 250
Malminkartanon asukasyhdistys ry
      35 000
Maunula-Seura ry
        9 500
Myllypuro-Seura ry
      58 100
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry
      25 000
Pohjois-Haaga Seura ry
      14 000
Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry
      21 650
Roihuvuori-seura ry
      54 500
Tapanilan Kylätila ry.
      52 500
Toimintakeskus Semja ry
      43 650
Töölön kaupunginosat - Töölö ry
      35 500
Vesalan Pienkiinteistöyhdistys ry.
      30 000
Viihdepalvelu Esirippu Oy/Pohjois-Helsingin bändikoulu
      71 500
Yhteismaa ry
        8 500
Östersundom-seura ry
      13 700

Lisäksi kaupunginhallitus hylkäsi seuraavien hakijoiden avustushakemukset: Vesaisten Helsingin piiri ry, Suomen Asumisoikeusasukkaat ry, Suomen Venäjänkielisten nuoriso osasto - Eridan ry, Stiftelsen Elsebo sr, Meilahti-seura - Sällskapet Mejlans ry, Arabian palvelu Oy, Puistola-Seura ry ja Föreningen Luckan r.f.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli vuorovaikutuspäällikkö Titta Reunanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MÄÄRÄRAHA 2023

1 096 000 euroa

ASUKASOSALLISUUDEN YLEIS- JA TOIMINTA-AVUSTUKSET YH- TEENSÄ

1 060 800 euroa

PIENAVUSTUKSIIN JÄÄ

35 200 euroa

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 § 921, että yhteisöjen ylläpitämien asukastalojen vuokrat ja ylläpito sekä toiminnan koordinointi asukastaloilla ja kaupunginosissa keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 alkaen. Kaupungin lautakunnat ja toimialat myöntävät edelleen avustuksia asukastaloilla järjestettävään lautakuntien omaan substanssiin liittyvän ja täydentävän toiminnan tukemiseen.

Asukasosallisuuden avustusten avustuslajit vuonna 2023 ovat:

- Asukasosallisuuden yleisavustus, joka on tarkoitettu muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin.

- Asukasosallisuuden toiminta-avustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.

Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosittain kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 § 460, että 1.6.2018 lukien viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa.

Pienavustukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin yleis- ja toiminta-avustuslajit, jotka kohdistuvat laajempiin ja vakiintuneempiin toimintakokonaisuuksiin ja joissa on kiinteä rajoitettu hakuaika. Pienavustuksilla ei ole kiinteää hakuaikaa, mikä mahdollistaa vuoden kuluessa nopean ja ketterän reagoinnin kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustusten hakijoina voivat olla myös rekisteröitymättömät toimijat ja ryhmät.

Kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö on valmisteluvastuussa kaikissa asukasosallisuuden avustuslajeissa.

Avustuskriteerit

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumisen, vaikutus- mahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen.

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas- sekä kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. Asukasosallisuuden pienavustuksia voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toimintaryhmät.

Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.

Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista.

Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi tekemistä ja niistä raportointia.

Nämä kriteerit täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita, jotka kaupunginhallitus hyväksyi 28.10.2019 § 723. Yleisohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Hakuprosessi

Avustuskuulutus julkaistiin kaupungin yhteisessä ilmoituksessa joulukuussa 2021. Asukasosallisuuden avustuksia ja niiden hakemista esiteltiin maaliskuussa verkkotilaisuutena järjestetyssä avoimessa infotilaisuudessa. Lisäksi maaliskuussa kaupungin verkkosivuilla julkaistiin uutinen avustushaun alkamisesta.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 2023 tuli määräaikaan 30.4.2022 mennessä 36 kappaletta. Föreningen Luckan r.f:n hakemus siirrettiin kaupunginhallituksen yleisavustuksen avustushakuprosessiin.

Avustuksia haettiin yhteensä 1 799 957,40 euroa. Vuoden 2023 talousarvioon vahvistettiin asukasosallisuuden avustusmäärärahaksi 1 096 000 euroa. Määrärahaan sisältyvät asukasosallisuuden pienavustukset, jotka avataan haettavaksi tammikuussa 2023.

Hakemusten käsittelyn ja hakemuksia koskevan esityksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä hakijoiden sekä kaupungin muita avustuksia myöntävien hallintokuntien kanssa. Lisäselvitysten pyytämisessä on pyritty asukaslähtöisyyteen ja joustavuuteen. Hakemuksia ja liitteitä on ehditty täydentää riittävästi 1.12.2022 mennessä.

Vuoden 2023 avustusten myöntämisen perusteet

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan yleisavustusta myönnetään asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin sekä toiminta-avustusta asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Asukasosallisuuden avustusta myönnetään asukastiloille, jotka ovat pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä, ja joita käytetään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasapainoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperusteiseen harkintaan.

Asukastaloavustusten myöntämisperiaatteissa on pyritty kohtelemaan hakijoita mahdollisimman yhdenmukaisesti tilojen vuokrien ja ylläpitokustannusten osalta. Esityksen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoitellaan mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. Kuitenkaan hakijalle ei ole esitetty suurempaa avustusta, kuin hakija on hakemuksellaan hakenut.

Avustusmäärärahan ja avustuskriteereiden puitteissa ei ole ollut mahdollista esittää hakijoille kaikkia toiminnasta aiheutuvia menoja täysimääräisesti. Asukasosallisuusavustuskriteereiden mukaan hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista.

Mikäli toiminnasta, johon avustusta haetaan, vain osa on kaikille avointa ja maksutonta, avustusta esitetään myönnettäväksi osittain. Avustusta ei myönnetä yhdistysten perushallinnon toimeenpanoon tai yhdistyksen hallinnon toimitiloihin.

Kaupungin myöntämä asukasosallisuuden avustus ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on vapaa-ajan tilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Yleisavustus

Palkkakustannusten pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta esitetään enintään 32 500 euroa kaupunginosaa kohden. Yhtä kokoaikaista työntekijää kohden esitetään avustusta 32 500 euroa vuodessa, ja osa-aikaista työntekijää kohden esitetään enintään 16 250 euroa vuodessa. Tavoitteena on saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mahdollistama palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta ajatellen tyydyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastataan myös asukasosallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen esiin nostamaan kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakautumisesta kaupunginosittain.

Esityksessä on tavoiteltu vakiintuneiden asukastilojen vuokrien ja muiden ylläpitokulujen avustustason pysymistä edellisen vuoden tasolla siten, että pyritty turvaamaan välttämättömät kulut kuten vuosittaiset vuokramenot ja muita pakollisia kuluja, kuten sähkö, vakuutukset ja tietoliikennekulut kohtuulliseksi katsotussa määrin.

Asukastilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksissa on pyritty tasapuolisuuteen ja tarveperusteisuuteen huomioimalla avustusten myöntämistä koskevassa esityksessä hakijan ilmoittamat todelliset vuokrakustannukset huomioiden myös tiedossa olevat vuokran korotukset/vähennykset verrattuna edelliseen vuoteen. Edellä mainituista syistä osalla hakijoista avustuksen kokonaismäärä edelliseen vuoteen verrattuna jonkin verran nousee ja osalla vähenee.

Asukastilojen ylläpitokustannuksiin esitetään enintään 3 000 euroa lukuun ottamatta Tapanilan Kylätila ry:tä. Tapanilan Kylätila ry omistaa asukastilana toimivan kiinteistön, ja sille esitetään avustusta 20 000 euroa ylläpitokustannuksiin, jotka koostuvat maanvuokrasta ja kiinteistön ylläpitämisen kannalta välttämättömistä kuluista.

Vuodelle 2023 ei esitetä myönnettäväksi asukasosallisuuden avustusta uusille toimijoille. Käytettävissä olevan määrärahan puitteissa ei ole mahdollista myöntää avustusta uusien asukastilojen tukemiseen ilman, että se vaarantaisi vakiintuneiden asukastilojen toiminnan turvaamisen.

Pääosa avustusmäärärahasta kohdentuu asukastilatoiminnan vuokra- ja palkkakustannuksiin. Avustusmäärärahoista 481 050 euroa kohdentuu asukastilojen vuokriin ja ylläpitoon. Avustuksilla tuetaan 23 asukastaloa vuokra- ja ylläpitokustannusten osalta. Palkka-avustuksia esitetään yhteensä 558 750 euroa, mihin sisältyy sekä asukastalojen työntekijöiden että asukasosallisuuskoordinaatiota tekevien työntekijöiden palkkakustannukset. Palkka-avustuksella tuetaan 22 työntekijän palkkausta. Esitettävät avustussummat vaihtelevat 8 500 eurosta 104 900 euroon.

Suurin avustus (104 900 euroa) esitetään Kalliolan Setlementti ry:lle. Hakijalle esitetään avustusta Naapuruustalo Pasilan vuokra- ja ylläpito- kustannuksiin sekä asukastila Mellarin vuokra-, ylläpito- ja palkkakustannuksiin.

Toiminta-avustus

Asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen suunnattua toiminta-avustusta esitetään Kansan Radioliitto ry:lle kaupunginosaradion alueellisten lähetysten tuottamiseen ja Yhteismaa ry:lle asukasosallisuuden ja alueellista osallistumista edistävän Nappi Naapuri -verkkopalvelukonseptin ylläpitämiseen.

Edellä mainittujen hakijoiden hakemukset kohdistuvat laajamittaiseen alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen sekä yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen.

Asukasosallisuuden pienavustuksiin kohdennetaan vuodelle 2023 määrärahaa 35 200 euroa.

Hylkäysperusteet

Hakemuksista kahdeksaa esitetään hylättäviksi, koska ne eivät täytä hakuehtoja tai ehdotettua toimintaa ei muusta perustellusta syystä ole mahdollista avustaa asukasosallisuuden määrärahan puitteissa.

Seuraavat hakemukset hylätään:

Vesaisten Helsingin piiri ry:n, Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n, Suomen Venäjänkielisten nuoriso osasto - Eridan ry:n, Stiftelsen Elsebo sr:n, Meilahti-seura - Sällskapet Mejlans ry:n hakemukset hylätään, sillä ne eivät täytä asukasosallisuuden avustuskriteereitä.

Arabian palvelu Oy:n hakemus hylätään, sillä asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasapainoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperustaiseen harkintaan. Alueella on jo entuudestaan vakiintunutta asukastilatoimintaa. Käytettävissä olevan määrärahan puitteissa ei ole mahdollista myöntää avustusta uusien asukastilojen tukemiseen ilman, että se vaarantaisi vakiintuneiden asukastilojen toiminnan turvaamisen.

Puistola-Seura ry ohjataan hakemaan tammikuussa 2023 avattavia pienavustuksia.

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 § 921, että useasta virastosta avustusta hakeville moniavusteisille kaksikielisille järjestöille myönnettävistä avustuksista päätetään kaupunginhallituksen yleisavustuksia koskevan päätöksenteon yhteydessä. Föreningen Luckan r.f:n jättämä avustushakemus kuuluu edellä mainitun päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen yleisavustuksen piiriin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Veli-Matti Hurtig, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09 310 32627

veli-matti.hurtig@hel.fi