Aamukouluasia, Palmia Oy:n omistusjärjestelyjä koskevan selvityksen tilannekatsaus

HEL 2022-011742
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 697 §

Aamukouluasia: Palmia Oy:n omistusjärjestelyjä koskevan selvityksen tilannekatsaus

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli konserniohjauksen päällikkö Atte
Malmström.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palmia-konsernin emoyhtiön Palmia Oy:n toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Kaupunginhallitus päätti Palmia-konsernin omistajastrategiasta
12.4.2021, § 257. Omistukseen liittyen omistajastrategiassa todetaan, että kaupungin omistusta Palmia-konsernista voidaan vähentää taikka siitä tai sen osista voidaan kokonaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua. Konserni puolestaan voi tarvittaessa luopua yhdestä tai useammasta nykyisestä palveluryhmästä, jos se on kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta perusteltua.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 24.1.2022, § 10 Palmia
Oy:n ja/tai sen liiketoiminnan myymistä koskevan selvityksen käynnistämisestä. Samalla konsernijaosto päätti kehottaa Palmia Oy:n hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotka tarvitaan myyntiselvityksen onnistuneeksi läpiviemiseksi sekä yhtiön tuloksellisen operatiivisen toiminnan varmistamiseksi selvityksen aikana. Tarvittavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi avainhenkilöitä koskevat sitouttamisjärjestelyt sekä tarvittavien asiantuntija- ja neuvontapalvelujen hankkiminen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi 4.4.2022, § 38 ja
29.8.2022, § 83 tiedoksi Palmia Oy:n omistuksesta luopumisesta koskevan selvityksen tilannekatsaukset.

Kokouksessa esitellään Palmian omistuksesta luopumista koskevan myyntiselvityksen tilannekatsaus. Asiantuntijana kokoukseen osallistuu konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi