Valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen osakassopimuksen ja luovutuskirjan hyväksyminen, valtiovarainministeriö

HEL 2022-011837
Asialla on uudempia käsittelyjä
44. / 782 §

Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeiden vastikkeeton siirto valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen perustamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeiden vastikkeettoman vastaanottamisen valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen perustamiseksi ja palvelujen hankinnan mahdollistamiseksi sidosyksikköhankintana.

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa vastaanottamaan vastikkeetta valtion Helsingin kaupungille osoittaman kappalemäärän Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeita liitteenä 2 olevan luovutuskirjan olennaisten ehtojen mukaisesti, hoitamaan saantoon liittyvät tarpeelliset toimenpiteet, kuten allekirjoittamaan luovutuskirjan, sekä tekemään tarvittaessa asiaan liittyviin asiakirjoihin teknisiä ja/tai vähäisiä muutoksia. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää valtioneuvoston päätöstä.

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistukseen (sote-uudistus) liittyen perustetaan valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus, jonka käyttäminen on hyvinvointialueiden lakisääteinen velvollisuus (laki hyvinvointialueesta (611/2021) 21 §). Osaamiskeskus on hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän sekä valtion yhteisesti omistama osakeyhtiö.

Osaamiskeskuksen tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtiolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Lisäksi hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia tehtäviä.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 63 §:n mukaisesti valtio huolehtii edellä kuvatun osaamiskeskuksen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Osaamiskeskuksen hyvinvointialueille luovutettavat osakkeet luovutetaan vastikkeetta 1.1.2023 mennessä.

Hyvinvointialueiden omistukseen tulevat osaamiskeskuksen osakkeet jakautuvat hyvinvointialueiden kesken niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna otetaan huomioon hyvinvointialueisiin kuuluvien kuntien asukasluku 31.12.2021. Helsingin osuus osakkeista on tämän perusteella 8 %. HUS-yhtymän omistukseen tulee kolmasosa kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin omistukseen tulevista osakkeista.

Yhtiön osakkeet jakaantuvat V-sarjan ja H-sarjan osakkeisiin. Eri osakesarjat poikkeavat toisistaan siten kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty (erilajiset osakkeet). V-sarjan osakkeita on yksi kappale ja sen omistaa valtio. Hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUS-yhtymän omistamien H-sarjan osakkeiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

V-sarjan osake antaa valtiolle oikeuden estää yhtiöjärjestyksen muuttaminen ilman valtion suostumusta, vahvemman oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäsenen nimeämiseen.

Valtio on osoittanut laissa tarkoitetuksi osaamiskeskustehtävää hoitavaksi yhtiöksi vuonna 2017 perustetun Maakuntien tilakeskus Oy:n. Yhtiö toimii vuoden 2022 loppuun valtion Senaatti-kiinteistöt -liikelaitoksen täysin omistamana tytäryhtiönä. Ennen osakkeiden luovuttamista luovutettava osakekanta tulee siirtymään valtion sisällä valtiovarainministeriölle. Valtio päättää osaltaan osakkeiden luovuttamisesta lopullisesti valtioneuvoston päätöksellä joulukuussa 2022. Luovutusta koskien on haettu eduskunnan suostumusta valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä (TA-kohta 28.20.88).

Valtiovarainministeriö on 6.10.2022 pyytänyt kaikkia hyvinvointialueita sekä Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää hyväksymään Maakuntien tilakeskus Oy:n vastikkeettomat osakesiirrot em. osapuolille ja hyväksymään niiden ja valtion yhdessä neuvotteleman osakassopimuksen sekä tekemään esitykset hallitusjäseniksi.

Kaupungin hallintosäännön mukaan osakkeiden hankinnasta päättää kaupunginhallitus ja muista valtiovarainministeriön pyytämistä toimenpiteistä kaupunginhallituksen konsernijaosto. Konsernijaoston päätökset eli osakassopimuksen hyväksyminen ja hallitusjäsenten esittäminen yhtiön yhtiökokoukselle edellyttävät kaupunginhallituksen päätöstä osakesiirrosta. Osakassopimuksen hyväksyminen on kaupunginhallituksen konsernijaoston 7.11.2022 esityslistalla ja mahdollinen hallitusjäsenten nimitysesitys käsitellään sekin mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Esitys on valmisteltu yhdessä kaupunginkanslian konserniohjausyksikön ja oikeuspalvelujen sekä sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Koska toimenpiteet tulee saattaa voimaan ennen 1.1.2023, esittelijä esittää, että kaupunginhallitus tarkistaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta heti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi

Carl Slätis, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 26307

carl.slatis@hel.fi

Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31851

pasi.lonnberg@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Pyyntö osakassopimuksen hyväksymisestä 6.10.2022
2. Pyyntö, päivitetty liite osakkeiden luovutuskirjaluonnos
3. Pyyntö, päivitetty liite osapuolten listaus ja jako yhteistyöalueisiin

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.