Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, tietosuojavastaava, työavain KANSLIA-02-20-22

HEL 2022-012007
Asialla on uudempia käsittelyjä
42. / 780 §

Tietosuojavastaavan virkaan ottaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus otti kaupunginkanslian tietosuojavastaavan virkaan oikeustieteen maisteri Tiina Kankaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Viranhaku

Kaupunginhallitus on 29.8.2022 § 572 merkinnyt tiedoksi nykyisen kaupunginkanslian tietosuojavastaavan eroilmoituksen virasta 1.11.2022 lukien ja samalla kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Tietosuojavastaavan virka oli julkisesti haettavana 12.9.-26.9.2022. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa ja TE-palveluiden sivuilla.

Tietosuojavastaava ohjaa ja koordinoi kaupungin tietosuojatyötä ja toimii kaupungintietosuojatiimin esihenkilönä. Tietosuojavastaavan tehtävänä on huolehtia kaupungin osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (tietosuoja-asetus, GDPR) 39 artiklan mukaisista tehtävistä:

 • antaa rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsitteleville työntekijöille tietoja ja neuvoja, jotka koskevat asetuksen ja muiden unionin tai jäsenvaltion tietosuojalainsäännösten mukaisia velvollisuuksia;
 • seurata, että noudatetaan tietosuoja-asetusta, muita unionin tai jäsenvaltion tietosuojalainsäännöksiä ja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimintamenettelyjä, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan, mukaan lukien vastuunjako, tiedon lisääminen ja käsittelyyn osallistuvan henkilöstön koulutus ja tähän liittyvät tarkastukset;
 • antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojaa koskevista vaikutustenarvioinneista ja valvoa sen toteutusta 35 artiklan mukaisesti;
 • tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa;
 • toimia valvontaviranomaisen yhteyspisteenä käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien 36 artiklan mukainen ennakkokuuleminen ja tarvittaessa kuuleminen muista mahdollisista kysymyksistä.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kaupunginhallituksen päätöksen 26.6.2017 § 701 mukaan viran kelpoisuusvaatimukset ovat ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto sekä erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tietosuojavastaavan hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että tietosuojavastaavaa nimitettäessä otetaan huomioon henkilön yleisen tietosuojalainsäädännön, kaupungin eri organisaatioiden, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, tietosuojaa koskevan lainsäädännön ja julkisen hallinnon yleislainsäädännön tuntemusta ja soveltamiskokemusta.

Lisäksi ilmoitettiin, että tehtävän hoitaminen edellyttää kokemusta digitaalisista hankkeista sekä kykyä nopeaan tiedonhankintaan sekä kykyä asiantuntevaan, asialliseen, selkeään ja täsmälliseen suulliseen ja kirjalliseen viestintään niin kaupungin sisällä, yhteistyöverkostoissa kuin valvontaviranomaisen kanssa. Hyvä yhteistyökyky, vuorovaikutustaidot ja paineensietokyky myös ilmoitettiin edellytyksiksi valittavalle.

Lisäksi eduksi ilmoitettiin luettavan kokemus toimimisesta vastaavanlaisissa tai muutoin soveltuvissa tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

Tietosuojavastaavan tehtäväkohtainen palkka on 5 792,58 euroa kuukaudessa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan tietosuojavastaavan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 2 henkilöä. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 1.

Molemmat hakijat kutsuttiin haastatteluun. Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastattelijoita toimivat va. hallintojohtaja Antti Peltonen ja va. tiedonhallintapäällikkö Sari Sohlberg. Haastattelujen jälkeen kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kävi keskustelun kummankin hakijan kanssa.

Tiina Kangas on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon vuonna 1997. Hänellä on lisäksi Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) -tutkinto vuodelta 2022. Hänellä on monipuolista kokemusta tietosuojalainsäädännön alan eri tehtävistä vuodesta 2018 lähtien. Hän on toiminut Tampereen yliopiston tietosuojavastaavana, HUS:n hallintolakimiehenä, johon tehtävään ovat kuuluneet yleiset tietosuoja-asiat ja tietosuojavastaavan sijaistus, sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan lakimiehenä ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lainopillisena avustajana, tehtävinä kaupungilla erityisesti tietosuoja-asiat. Lisäksi hän on toiminut oikeusministeriössä neuvottelevana virkamiehenä, Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä kansallisena asiantuntijana (tehtäväalueena mm. tietosuoja- ja siviilioikeudelliset lainsäädäntöhankkeet), EU:n neuvoston pääsihteeristössä kansallisena asiantuntijana, kihlakunnansyyttäjänä sekä sisäministeriössä ylitarkastajana.

Hakemuksen ja haastattelujen perusteella on katsottava, että Tiina Kankaalla on tietosuojalainsäädännön alan tehtävistä kokemusta noin neljä ja puoli vuotta, minkä lisäksi hän toimi EU-edustustossa viisi vuotta yhtenä vastuualueenaan tietosuojaa koskevat lainsäädäntöhankkeet. Julkishallinnon juridiikan kokemusta hänellä on yli 20 vuotta. Tiina Kangas on verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti tietosuoja-asioissa. Hänellä on vahva kokemus esiintymisestä, kouluttamisesta ja ohjeistamisesta.

********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon vuonna 2013 ja saanut varatuomarin arvon vuonna 2017. Hänellä on monipuolista kokemusta tietosuojalainsäädännön alan tehtävistä vuodesta 2017 lähtien. Hän on toiminut Helsingin kaupungin apulaistietosuojavastaavana, aiemmin perhevapaan sijaisena ja nyt vakinaisesti, Suomen Terveystalo Oy:n palveluksessa lakimiehenä tehtävänään neuvoa ja valvoa tietosuoja-asioissa konsernitasoisesti sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla tietosuojalakimiehenä ja kaupunkiympäristön toimialalla lakimiehenä toimien mm. tietosuojan vastuuhenkilönä. Lisäksi hän on toiminut käräjänotaarina sekä vakuutusoikeudessa vakuutusoikeussihteerinä, notaarina ja korkeakouluharjoittelijana.

Hakemuksen ja haastattelujen perusteella on katsottava, että ********** on tietosuojalainsäädännön alan tehtävistä kokemusta noin viisi vuotta. Muuta juridista työkokemusta hänellä on noin 10 vuotta.

********** on verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti tietosuoja-asioissa. Hänellä on vahva kokemus esiintymisestä, kouluttamisesta ja ohjeistamisesta.

Perustelut valintaesitykselle

Molemmilla hakijoilla on hyvät valmiudet tietosuojavastaavan tehtävään. Molemmilla on viime vuosilta monipuolista kokemusta tietosuojalainsäädännön alaan liittyvistä tehtävistä. Kangas toimii tällä hetkellä Tampereen yliopiston tietosuojavastaavana ja tietosuojatiimin esihenkilönä. ********** puolestaan toimii nyt Helsingin kaupungin apulaistietosuojavastaavana ja tuntee hyvin Helsingin kaupungin tietosuojatyön. Molemmilla on kokemusta myös erityisalojen tietosuojasääntelystä, erityisesti sosiaali- ja terveystoimialalta, Kankaalla HUS:sta ja ********** Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalta ja Terveystalosta.

Molemmat ovat myös toimineet Helsingin kaupungilla eri toimialoilla tietosuojatehtävissä. Molemmat ovat nykyisissä ja aiemmissa tehtävissään kouluttaneet ja ohjeistaneet tietosuoja-asioissa sekä olleet mukana tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon tehtävissä ja erilaisissa digitaalisissa kehityshankkeissa. Molemmilla on laajaa näkemystä tietosuojatyön tekemiseen ja kehittämiseen julkisessa organisaatiossa sekä kykyä kehittämisajatusten täytäntöönpanoon.

Haastattelun ja hakemusasiakirjojen perusteella kuitenkin Tiina Kankaalla on katsottava olevan vankempi tausta tietosuoja-asioissa ja pidempi työkokemus, johon sisältyy myös aiempaa esihenkilökokemusta. Hän on viime vuosien tietosuojatehtävien lisäksi toiminut tietosuoja-asetuksen valmistelutehtävissä työskennellessään Suomen EU-edustustossa ja suorittanut CIPP/E-tutkinnon. Hänellä on nykytehtävässään ollut kokonaisvastuu organisaation tietosuojalinjauksista, -koulutuksista ja -ohjeista.

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että kärkihakijoista Tiina Kankaalla on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sari Sohlberg, va. tiedonhallintapäällikkö, puhelin: 09 310 64438

sari.sohlberg@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakemukset

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.