Lähijunaliikenteen varikoita koskeva selvitys

HEL 2022-012142
Asialla on uudempia käsittelyjä
45. / 783 §

Lähijunaliikenteen varikoita koskeva selvitys

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi lähijunaliikenteen varikoita koskevan selvityksen.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen MAL-sopimusta koskevan neuvottelutuloksen (2.6.2020) mukaan kuntien ja HSL:n tulee yhteistyössä Väyläviraston kanssa ratkaista tarvittavien lähijunaliikenteen uusien varikoiden sijoittuminen Rantaradan, Kehäradan ja Pääradan suunnissa ja laatia tarvittaville selvityksille ja toteuttamiselle uusien junien hankintatarpeen huomioon ottava aikataulu. Kuntien tulee yhteistyössä Väyläviraston kanssa laatia tarpeelliset suunnitelmat varikoiden toteuttamiseksi sekä ratkaista varikoiden toteuttaja, suunnittelija, rakentaja ja omistuksellisen rakenne. Sijaintikunnat laativat varikoiden vaatimat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavat. Tämä on neuvottelutuloksen mukaan edellytys sopimuksen muissa kohdissa sovituille valtion panostuksille.

Kokouksessaan 20.1.2021 Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät, että Lähijunaliikenteen varikkojen toteuttajatahona toimii Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy ja kokonaiskuvan muodostamiseksi toteutettavien rantaradan, kehäradan ja pääradan varikoiden nykyisestä ja tulevasta käytöstä, laajuudesta ja muista toiminnallisista vaatimuksista laaditaan Junakalustoyhtiön toimesta yleissuunnitelma, joka käsitellään ja hyväksytään yhdessä Väyläviraston, Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) ja seudun kuntien kesken. Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) antoi 11.5.2021 kokouksessa tiedoksi suunnitelmat Junakalustoyhtiön toimimisesta varikkoihin liittyvissä tehtävissä (toteuttaja, suunnittelija ja rakennuttaja).

Junakalustoyhtiö on laatinut toimeksiannon mukaisesti kuntien yleissuunnitelman tasoisen varikoiden alustavan selvityksen HSL-alueen lähijunaliikenteen varikkotarpeesta (jäljempänä alustava varikkoselvitys), joka sisältää arvion vuoteen 2035 mennessä tarvittavien varikoiden määrästä, varikoiden toiminnallisista vaatimuksista, mitoituksesta sekä sijaintisuunnista. Väyläviraston aiemman varikkoselvityksen tuloksia on hyödynnetty soveltuvin osin. Selvitys on laadittu hyvässä vuorovaikutuksessa varikon mahdollisten sijaintikaupunkien kanssa ja selvityksen tuloksia on käsitelty asianomaisten kuntien asiaa käsittelevien asiantuntijoiden ja viranhaltijoiden kanssa.

Alustavassa varikkoselvityksessä on pyritty huomioimaan erityisesti:

  Alustavan varikkoselvityksen keskeiset johtopäätökset ovat:

   Selvitys HSL-alueen lähijunaliikenteen varikoista on valmis ja se on käsitelty 27.9.2022 Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajakokouksessa, joka on todennut asiasta mm. seuraavaa:

   Junakalustoyhtiön laatima selvitys on hyvä ja luo pohjaa seudullisille ratkaisuille. Yhteinen näkymä tarvitaan pian, sillä varikoiden toteuttamiseen tarvitaan riittävästi aikaa ottaen huomioon mm. tarvittavat kaavaratkaisut. Päätettiin, että esitelty selvitys julkaistaan mahdollisimman pian ja siitä tiedotetaan. Junakalustoyhtiö sopii asiasta tarkemmin kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Junakalustoyhtiö laatii osaltaan myös jatkoselvitystä toteutuksesta ja rakentamismallista.

   Lopuksi

   Selvitys annetaan tiedoksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunginhallituksille samanaikaisesti ja tämän jälkeen HSL:n hallitukselle.

   Sulje

   Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 738

   Päätös

   Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

   Käsittely

   Esteelliset: Tuula Saxholm
   Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

   Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

   Esittelijä
   kansliapäällikkö
   Sami Sarvilinna
   Lisätiedot

   Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

   timo.linden@hel.fi
   Sulje

   Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

   MUUTOKSENHAKUKIELTO

   Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

   Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

   Sulje

   Esittelijä

   kansliapäällikkö
   Sami Sarvilinna

   Lisätietojen antaja

   Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

   timo.linden@hel.fi

   Liitteet (pdf)

   1. Salassa pidettävä: Luonnos
   2. Salassa pidettävä: Luonnos

   Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.