Vahingonkorvaus, autovaurio, 4.10.2022, päiväkoti Saniaisen parkkipaikka

HEL 2022-012158
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 195
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Vahingonkorvausvaatimus autovauriosta

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti hylätä ********** (jäljessä hakija) vahingonkorvausvaatimuksen auton vahingoittumisesta aiheutuneista korjauskustannuksista.

Päätöksen perustelut

Hakija on esittänyt 14.10.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa vahingonkorvaushakemuksessa liitteineen (valokuvat ja korjauskustannusarvio) yhteensä 606,91 euron suuruisen korvausvaatimuksen autovauriosta. Autoliikkeen korjauskustannusarvion mukaan vuosimallia 2020 olevan auton korjauskustannukset koritöineen, maalauksineen ja muine kuluineen ovat yhteensä 606,91 euroa. Hakijan mukaan 4.10 klo 16.10 päiväkodin pihalla leikkinyt lapsi heitti kiviä aidan yli parkkipaikalla olevaan hakijan autoon. Kiven heittoa ei nähnyt kukaan, mutta lapsi sanoi itse heittäneensä. Kun hakija kävi tarkistamassa autonsa, niin hän löysi kaksi kiven jättämää jälkeä maalipinnassa. Korvausta ei ilmoitetun mukaan ole haettu tai saatu muualta.

Varhaiskasvatuksen toimipisteestä (päiväkoti) saadun selvityksen mukaan vahinkotilanne tapahtui 4.10.2022 noin klo 16.10. Pihalla oli kolme työntekijää ja noin 10–14 lasta. Heittämisen kohteena oli työntekijän auto. Valvonta oli asianmukaisesti hoidettu, työntekijät olivat oikeilla paikoilla pihan lapsiin nähden. Henkilökuntaa oli riittävästi pihalla. Yksi työntekijä meni katsomaan kahta lasta aidan luo, joista toinen istui maassa ja toinen seisoi aidan tukipuun päällä. Työntekijän tiedustellessa lasten tekemisistä toinen lapsi vastasi heittäneensä kivellä nimeämäänsä mustaa autoa ja toistamiseen kysyttäessä vastaus oli sama. Asiassa käytiin lasten kanssa keskustelu ja asiasta käytiin kertomassa hakijalle. Kukaan työntekijöistä ei nähnyt kiven heittämistä pihalla. Tilanteen on täytynyt tapahtua nopeasti, koska aidalle on näköyhteys. Selvitetyn mukaan tässä tilanteessa ei vahinkoa olisi voinut estää. Auto oli parkkeerattu päiväkodin aidan viereiselle parkkipaikalle, noin viiden metrin päässä aidasta. Auton omistaja (hakija) meni katsomaan autoa ja auton vieressä oli kahden euron kokoisia kiviä, ehkä kolme. Autoon oli tullut kaksi jälkeä auton etulokasuojaan lähelle konepeltiä. Tilanne on käyty pihalla olevien kanssa lävitse ja sovittu, että jatkossa klo 16 jälkeen lapset eivät mene parkkipaikan puolelle pihaa. Tämä helpottaa talviaikaan myös valvontaa ja lisää turvallisuutta, kun lunta kertyy aitojen vierelle.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Saman lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työntekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys. Helsingin kaupunki on vastuussa vahingosta vahingonkorvauslain nojalla isännänvastuun perusteella sellaisesta vahingosta, jonka kaupungin työntekijä tai viranhaltija on tuottamuksellaan aiheuttanut.

Saadun selvityksen perusteella ei ole ilmennyt, että hakijan auton vahingoittuminen olisi aiheutunut Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijän tai viranhaltijan virheestä tai laiminlyönnistä työssä. Saadun selvityksen perusteella päiväkodin työntekijöiden valvontavastuu on toteutunut pihaulkoilun aikana ja henkilökuntaa on ollut riittävästi lapsimäärään nähden, eikä vahinko ole ollut estettävissä asianmukaisesta valvonnasta huolimatta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.

Päätös tullut nähtäväksi 01.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Päättäjä

Marko Enberg
hallintopäällikkö