Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.12.2022 lukien

HEL 2022-012176
Asialla on uudempia käsittelyjä
41. / 779 §

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.12.2022 lukien

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti sosiaali- ja terveystoimialle seuraavat yhteensä 142 virkaa 1.12.2022 lukien:

-       Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen:
-       sosiaaliohjaaja, yhdeksän virkaa,
-       johtava ohjaaja, kaksi virkaa,
-       lapsiperheiden kotipalvelun esihenkilö, kaksi virkaa,
-       lastenvalvoja, kaksi virkaa,
-       sosiaalityöntekijä, viisi virkaa,
-       johtava sosiaalityöntekijä, kaksi virkaa, 
-       socialkurator, yksi virka,
-       enhetschef, kaksi virkaa,
-       regionschef, yksi virka,
-       psykolog, kaksi virkaa ja
-       socialarbetare, yksi virka;
-       Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen:
-       sosiaalityöntekijä, neljä virkaa, 
-       sosiaaliohjaaja, neljä virkaa,
-       terveyskeskuslääkäri, 44 virkaa,
-       osastonlääkäri, yhdeksän virkaa ja
-       ylilääkäri, kaksi virkaa; sekä
-       Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen:
-       asiakasohjaaja, 40 virkaa,
-       hoivapaikkakoordinaattori, yksi virka,
-       sosiaalityöntekijä, viisi virkaa,
-       asiakkuusvastaava, yksi virka,
-       asiakkuuspäällikkö, yksi virka, 
-       seniorikeskusten johtaja, yksi virka, ja 
-       kotihoidon johtaja, yksi virka.
 
 
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu mm. päättämistä toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta taikka toista velvoittavien määräysten antamista tai muulla tavalla toisen etuun tai oikeuteen puuttumista, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi seitsemän sosiaaliohjaajan virkaa, kaksi lastenvalvojan virkaa, johtavan sosiaalityöntekijän virka, kaksi johtavan ohjaajan virkaa ja kaksi lapsiperheiden kotipalvelun esihenkilön virkaa lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyspalveluun. Edellä mainitut tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska henkilöt tekevät yksilöhuollon mukaisia päätöksiä muun muassa palvelutarpeen arvioinnista, sekä sijaistavat virkasuhteessa olevaa esihenkilöä.

Edelleen esitetään perustettavaksi viisi sosiaalityöntekijän virkaa ja kaksi sosiaaliohjaajan virkaa nuorten palvelut ja aikuissosiaalityön palveluun sekä yksi johtavan sosiaalityöntekijän virka vammaistyön palveluun. Edellä mainitut tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska henkilöt tekevät muun muassa päätöksiä erilaisista palveluista ja tukitoimista.

Kårkulla-kuntayhtymän asumispalveluyksiköt sekä päivä- ja työkeskustoiminta siirtyy liikkeenluovutuksella Helsingin kaupungille. Siirtyvien henkilöiden joukossa on seitsemän viranhaltijaa, joille tulee perustaa vastaavat virat.

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi kolme sosiaalityöntekijän virkaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen sekä neljä sosiaaliohjaajan virkaa ja yksi sosiaalityöntekijän virka asumisen tuen yksikköön. Tehtävät edellyttävät virkaa, koska henkilöt tekevät yksilöhuollon päätöksiä mm. päihdehuollon palvelujen antamisesta sekä toimeentulotuen myöntämisestä. Edelleen esitetään perustettavaksi 44 terveyskeskuslääkärin virkaa, yhdeksän osastonlääkärin virkaa sekä kaksi ylilääkärin virkaa. Tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska lääkärit tekevät muun muassa mielenterveyslain 5 luvun 31 §:n mukaisia virka-apupyyntöjä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi 40 asiakasohjaajan virkaa sekä hoivapaikkakoordinaattorin, asiakkuusvastaavan, asiakkuuspäällikön ja sosiaalityöntekijän virat asiakasohjausyksikköön sekä neljä sosiaalityöntekijän virkaa gerontologisen sosiaalityön yksikköön. Tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen.

Edelleen esitetään perustettavaksi seniorikeskusten johtajan ja kotihoidon johtajan virat. Ko. viranhaltijat tulevat johtamaan kahta uutta palvelua sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut- palvelukokonaisuuden 1.1.2023 tapahtuvan organisaatiomuutoksen jälkeen.

Perustettaviksi esitettäville viroille on varattu määräraha toimialan talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, SOTE- sopimuksen tai lääkärien virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

-       sosiaaliohjaaja (9 virkaa)
2 730,49 €/kk,
-       johtava ohjaaja (2 virkaa)
3 232,58 €/kk,
-       lapsiperheiden kotipalvelun esihenkilö
        (2 virkaa)
3 969,12 €/kk,
-       lastenvalvoja (2 virkaa)
3 545,41 €/kk,
-       johtava sosiaalityöntekijä
3 819,99 €/kk,
-       sosiaalityöntekijä (5 virkaa)
3 493,28 €/kk,
-       johtava sosiaalityöntekijä
4 014,66 €/kk,
-       socialkurator
3 290,96 €/kk,
-       enhetschef (2 virkaa)
3 294,31 €/kk,
-       regionschef
4 053,54 €/kk,
-       psykolog (2 virkaa)
3 602,41 €/kk,
-       socialarbetare
3 356,78 €/kk,
-       sosiaalityöntekijä (3 virkaa)
3 709,97 €/kk,
-       sosiaaliohjaaja (2 virka)
2 606,78 €/kk,
-       sosiaaliohjaaja (2 virkaa)
2 720,90 €/kk,
-       sosiaalityöntekijä
3 493,28 €/kk,
-       terveyskeskuslääkäri (21 virkaa)
3 436,58 €/kk,
-       terveyskeskuslääkäri (9 virkaa)
3 532,53 €/kk,
-       terveyskeskuslääkäri (14 virkaa)
5 567,09 €/kk,
-       osastonlääkäri (9 virkaa)
5 245,48 €/kk,
-       ylilääkäri (2 virkaa)
6 222,00 €/kk,
-       asiakasohjaaja (40 virkaa)
2 740,71 €/kk,
-       hoivapaikkakoordinaattori
2 772,79 €/kk,
-       sosiaalityöntekijä (4 virkaa)
3 493,28 €/kk,
-       asiakkuusvastaavan virka
3 126,58 €/kk,
-       asiakkuuspäällikön virka
3 840,20 €/kk,
-       sosiaalityöntekijän virka
3 514,51 €/kk,
-       seniorikeskusten johtaja
7 279,36 €/kk ja
-       kotihoidon johtajan virka
7 279,36 €/kk.
 

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi