Lainan myöntäminen, lainaehtojen muutos, Stadion-säätiö sr

HEL 2022-012179
Asialla on uudempia käsittelyjä
28. / 737 §

Stadion-säätiö sr:lle myönnettyjen eräiden lainojen ehtomuutokset

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa liitteessä 1 yksilöityjen Stadion-säätiö sr:lle myönnettyjen lainojen ehtoja siten, että ko. Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittamiseen osoitetuista lainoista ei lainan lyhennysten yhteydessä peritä korkoa. Lainojen muut ehdot säilyvät ennallaan.

Käsittely

Esteelliset: Fatim Diarra, Nasima Razmyar ja Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö, jonka tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja. Olympiastadion valmistui vuonna 1938 ja se on suojeltu silloisen rakennussuojelulain nojalla vuonna 2006.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 385 hyväksyä Suomen valtion kanssa solmittavan sopimuksen kaupungin ja valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa. Yhteistyösopimuksen mukaan osapuolet sitoutuvat rahoittamaan perusparannushankkeen hyväksyttävät ja todelliset arvonlisäverottomat kustannukset yhtä suurin osuuksin.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.2.2015, § 47 hyväksyä Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa tehtyyn sopimukseen Suomen valtion kanssa solmittavan lisäyksen, jonka mukaan kaupungin rahoitusosuus perusparannushankkeen kustannuksista on yhteensä enintään 104,5 miljoonaa euroa. Samalla kaupunginvaltuusto päätti osaltaan hyväksyä Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen 3.11.2014 päivätyn hankesuunnitelman. Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017, § 8 ja edelleen 31.3.2021, § 74, hyväksyä kaupungin rahoitusosuuden korottamisen siten, että kaupungin lopullinen rahoitusosuus hankkeesta on enintään 168 436 500 euroa.

Kaupunginvaltuuston 11.2.2015 tekemän päätöksen perustelujen mukaan kaupungin rahoitusosuus on tarkoituksenmukaista kattaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Stadion-säätiölle myönnettävällä lainalla. Kaupungin rahoitusosuus muodostuu säätiölle myönnetyistä yhteensä 166 144 500 euron lainoista, minkä lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt yhteensä 2 292 000 euron suuruisten sijoitusten tekemisestä Stadion-säätiön perusparannusrahastoon.

Edelleen kaupunginhallitus on päätöksellään 4.11.2019, § 735, myöntänyt 22 164 600 euron suuruisen väliaikaisen rahoituksen valtion vuosina 2020 - 2027 avustuksina maksettavan jäljellä olevan rahoitusosuuden vastaavan määrän suuruisena talousarvion kohdalta 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille.

Lainaehtojen muuttaminen

Säätiölle maksetaan vuotuista laitos- ja säätiöavustusta, josta osa osoitetaan rahaston varoista myönnettyjen lainojen korkojen ja lyhennysten maksamiseen. Vuosittain lyhennettävien lainojen avulla kaupungin rahoitusosuuden kustannusvaikutus voidaan jaksottaa tuleville vuosille investoinnin poistoajan mukaisesti. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista myönnettyjen lainojen korko on pääsääntöisesti peruskoron suuruinen. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron arvon puolivuosittain 1.1.-30.6. sekä 1.7.-31.12. väliselle ajalle. Peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kuukauden ajalta 12 kuukauden Euribor -korkojen keskiarvona pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön neljännekseen.

Viime vuodet 12 kuukauden Euribor -korko on ollut negatiivinen. Tästä johtuen säätiön peruskorjauslainoilta kuten myöskään peruskorjaukseen liittyvästä tilapäisrahoitukseksi myönnetystä 22 164 600 euron suuruisesta lainasta ei ole peritty korkoa.

Tulevan vuoden talousarvioon sisällytettävä avustushaku on päättynyt viime keväänä, jolloin heinäkuussa käynnistynyttä markkinakorkojen nopeaa nousua on ollut vielä käytännössä mahdotonta ennustaa. Korkotason noustessa lyhennys- ja korkokuluihin seuraavalle vuodelle osoitettu avustus ei kata kaupungin rahoitusosuuteen sisältyvistä lainoista aiheutuvia korkokuluja. Vuotta 2023 koskevassa avustushakemuksessaan säätiö ei ole hakenut avustuksia lainojen koroille. Muuttamalla hankkeeseen osoitetut lainat korottomiksi voidaan talousarvioesitykseen jatkossa varata kulloinkin riittävä määräraha ilman, että sillä on vaikutusta säätiön muuhun talouteen. Kyseisen hankkeen kohdalla korko on perusteltua jättää perimättä, koska myös valtion vastaava rahoitusosuus on ollut koroton.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Kaupungin määräysvallassa oleva Stadion-säätiö sr on velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin säätiölle myöntämät lainat kohdistuvat kaupungin omistaman rakennuksen peruskorjaukseen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan säätiölle myönnettävien lainojen johdosta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Valtiontuen käsitteestä annetun komission tiedonannon (2016/C 262/01) mukaan tiettyjen kulttuuriin ja kulttuuriperinnön edistämiseen liittyvien toimintojen erityisluonteen vuoksi ne voidaan järjestää toisin kuin kaupalliselta pohjalta, eivätkä ne siksi ole luonteeltaan kaupallisia (kohta 34). Lisäksi monet kulttuuriin tai kulttuuriperinnön edistämiseen liittyvät toiminnot eivät ole korvattavissa, minkä vuoksi todellisia markkinoita ei ole. Myös nämä toiminnot olisi komission mukaan katsottava luonteeltaan muiksi kuin taloudellisiksi (kohta 36).

Stadion-säätiö sr:n hallinnoimassa Helsingin Olympiastadionin rakennuksen ylläpidossa ja perusparannushankkeessa on kyse sellaisesta kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen liittyvästä toiminnasta, jolle ei ole todellisia markkinoita ja, joka edellyttää, että julkinen taho rahoittaa rakennuksen ylläpitoa ja perusparannusta. Näin ollen Olympianstadionin rakennukseen kohdistuviin lainoihin ei sisälly SEUT 107 (1) artiklan mukaista valtiontukea. Sikäli kuin Stadion-säätiö sr harjoittaa myös taloudellista toimintaa, tuki myönnetään ehdolla, että säätiö pitää ei-taloudellisesta toiminnasta ja taloudellisesta toiminnasta erillistä kirjanpitoa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 13 kohdan mukaisesti kaupunginhallitus päättää lainojen myöntämisestä. Lainaehtojen muutoksista päättää se, joka on lainan myöntänyt.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi