Kokousajat, kaupunginhallitus 2023

HEL 2022-012318
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 720 §

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2023

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2023 varsinaisiin kokouksiinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupungintalolla maanantaisin klo 16.

Kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään 9.1.2023 ja viimeinen 26.6.2023 sillä poikkeuksella, että 20.2.2023 ja 10.4.2023 ei pidetä kokousta. Viikolla 18 kokous pidetään vapun takia tiistaina 2.5.2023.

Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 7.8.2023 ja viimeinen 18.12.2023 sillä poikkeuksella, että 4.9.2023 ja 16.10.2023 ei pidetä kokousta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan ennen kokouskutsun lähettämistä.

Kaupunginhallituksen kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi