Vuokraus, tilat, Tullikirjurinkuja 4, Sjöman Kiinteistöt Holding Oy, pelastuslaitos

HEL 2022-012393
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 20

Vuokraus, tilat, Tullikirjurinkuja 4, Sjöman Kiinteistöt Holding Oy, Pelastuslaitos

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Tullikirjurinkuja 4 (ratu 22741) sijaitsevan huoneistoalaltaan 712 m² suuruisen, toimisto-, teollisuus- ja varastotilan vuokrauksesta Sjöman Kiinteistöt Holding Oy:ltä ja edelleenvuokrata sen Helsingin kaupungin Pelastuslaitoksen käyttöön määräaikaisesti ajalle 1.1.2023 - 31.12.2026.

Kohteen arvonlisäveroton tilavuokra kaupunkiympäristön toimialalle on 8 000 euroa kuukaudessa (11,24 euroa/m²/kk). Arvonlisäveroton kokonaisvuokra vuodessa on 96 000 euroa.

Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle aiheutuu tilakustannuksia seuraavasti:

Tilavuokra 11,24 euroa/m2/kk eli 96 00 euroa/v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan yleiskustannus 0,67 euroa/m2/kk.

Vuokralainen tekee omat sopimukset sähköyhtiön, kaukolämpöyhtiön sekä vesiyhtiön kanssa ja vastaa itse niiden käyttökuluista. Vuokralainen vastaa sopimusaikana valaistuksen, pinnoitteiden, nosto-ovien, kiinteän kaluston ja laitteiden kunnossapidosta ja vuosi huollosta. Vuokralainen järjestää omaa toimintaansa varten jätehuollon kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Vuokrasopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassaolevana molemmin puolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Vuokrauksessa noudatetaan liitteenä olevaa kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Ratkaisulla korjataan pelastustoimen toimintavalmiuden palvelutason puutteita Tapanilan alueella, kunnes uusi vakituinen pelastusasema saadaan rakennettua noin neljän vuoden kuluttua.

Päätös tullut nähtäväksi 20.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Tullikirjurinkuja 4 vuokrasopimus
2. Liitteet_muutostarpeet_pohjat

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.