Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin luonnontiedelukio, musiikin tuntiopettaja, työavain KASKO-03-260-22

HEL 2022-012445
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Helsingin luonnontiedelukio, musiikin tuntiopettaja, työavain KASKO-03-260-22

Apulaisrehtori

Päätös

Lukion apulaisrehtori päätti valita musiikin määräaikaisen tuntiopettajan tehtävään musiikin maisteri **********

Virantoimitus alkaa 13.10.2022 ja päättyy 3.6.2023.

Tehtävään valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kolmen (3) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikostaustaotteen.

Päätöksen perustelut

Musiikin sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 14. – 28.9.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän sijoituspaikka on Helsingin luonnontiedelukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan kahden alayksikön peruskoulussa tai lukiossa opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää apulaisrehtori.

Viranhaltijan tehtävänä ovat musiikin tuntiopettajan tehtävät Helsingin luonnontiedelukiossa.

Musiikin tuntiopettajan tehtävässä kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi hyvät yhteistyötaidot ja valmiudet osallistua koulun tapahtumien järjestelyyn.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 16 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 3 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa, joista viisi palautti videovastaukset. Videohaastattelujen perusteella toiseen haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa, joista tehtävään kelpoisia oli kaksi. Toinen kelpoisista hakijoista perui hakemuksensa.

Videohaastattelut tehtiin 29.9. – 2.10.2022, ja toisen haastattelukierroksen järjestivät 5.10.2022 lukion rehtori ja apulaisrehtori.

Musiikinopettajan tehtävässä korostuvat kyky innostaa erilaisista musiikillista lähtökohdista tulevat opiskelijat oppimaan ja osallistumaan. Musiikinopettaja osallistuu useimpien koulun tapahtumien järjestelyihin, ja tehtävässä edellytetään myös siitä syystä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta sekä yhteistyö- ja organisointitaitoja.

Apulaisrehtori katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset musiikin tuntiopettajan tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä, koska kaikki hakijat ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon.

Päätös tullut nähtäväksi 27.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Minna Hautaniemi, apulaisrehtori, puhelin: 09 310 81194

minna.hautaniemi@hel.fi

Päättäjä

Minna Hautaniemi
apulaisrehtori