Nimeämispyyntö, hallituksen jäsen, Ami-säätiö sr

HEL 2022-012455
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 121 §

Ami-säätiö sr:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 1.1.2023 alkaen Ami-säätiö sr:n hallituksen jäseneksi ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkisen ja hänen varajäsenekseen apulaisrehtori Sari Slöörin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ami-säätiö sr auttaa pääkaupunkiseudun työyhteisöjä ja yksilöitä menestymään työelämän muutoksessa tuottamalla tietoa ja asiantuntemusta työn ja työelämän kehittämisestä ja jatkuvasta oppimisesta.

Säätiön hallituksessa on kaksi luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja sekä kaksi viranhaltijataustaista jäsentä ja varajäsentä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 30.8.2021 § 91 nimennyt hallituksen jäseneksi Arja Kukkosen ja varajäseneksi Maria Sarkkisen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Arja Kukkonen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä. Nykyinen varajäsen nimetään hänen tilalleen kuluvan toimikauden loppuun, ja samalla hänelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi päättyy keväällä 2023 pidettävään vuosikokoukseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046

anja.vallittu@hel.fi