Hankinta, ympäristövyöhykeselvityksen päivittäminen, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-012575
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Päätös palveluhankinnasta koskien ympäristövyöhykeselvityksen päivitystyötä

Tiimipäällikkö

Päätös

Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö päätti tilata lisätyön ja päivityksen selvityksestä ympäristövyöhykkeiden soveltumisesta Helsinkiin FLOU Oy:ltä kokonaishinnalla 19 650 euroa (alv 0 %). Tilaukseen lisätään arvonlisävero 24 %. Kustannukset maksetaan sisäisen laskennan tunnisteella 2835503002 Ilmansuojelusuunnitelma. Kustannukset kohdistuvat vuodelle 2022.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala tilaa jatkotyön vuonna 2019 valmistuneeseen selvitykseen ympäristövyöhykkeiden laajentamisen soveltuvuudesta Helsinkiin.

Hiilineutraali Helsinki 2030 -päivitystyössä on löydettävä uusia tehokkaita keinoja liikenteen ilmastopäästöjen vähentämiseksi, jotta tavoitteet saavutetaan aikataulussa. Vuonna 2022 tehdyn mallinnuksen perusteella tavoitteita ei tulla saavuttamaan tällä hetkellä toteutetuilla ja päätetyillä toimenpiteillä. Päästörajoitusvyöhyke voisi olla yksi keino vähentää tehokkaasti päästöjä.

Selvityksessä jatketaan ja syvennetään vuonna 2019 tehtyä raporttia tarjouksen mukaisesti. Aikaisemmassa selvityksessä vyöhykkeen vaikutuksia tarkasteltiin laajemmin, nyt tarkoitus on keskittyä erityisesti ilmastopäästönäkökulmaan. Lisäksi tarkoitus on päivittää raportissa käsiteltyjen muiden esimerkkikaupunkien tilannetta ja koota aiemmin perustettujen vyöhykkeiden mahdollisia tuloksia. Työ sisältää seuraavat osat:

- Kansainvälisten esimerkkien kartoitus ilmastopäästöihin vaikuttavista ympäristövyöhykemalleista

- Ilmastopäästöjä vähentävien ympäristövyöhykemallien toteutettavuuden arviointi

- Ilmastonäkökulmista tehokkaiden ympäristövyöhykemallien laatiminen Helsingin kaupungille osana Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaa ja alustava vaikutusten arviointi.

Hankinta tehdään suorahankintana eikä siihen sovelleta hankintalakia, koska kyseessä on edellisen selvityksen lisätyö ja päivittäminen ja vain yksi toimittaja voi toteuttaa hankinnan aiemmin hankkimansa osaamisensa ja kokemuksensa perusteella.

Hankkeen tulokset ovat julkisia ja ne julkaistaan raportissa.

Päätös tullut nähtäväksi 14.11.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Suvi Haaparanta, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32061

suvi.haaparanta@hel.fi

Päättäjä

Eeva Pitkänen
tiimipäällikkö