Tilinpäätös vuodelta 2022, Helsingin kaupunki

HEL 2022-012828
3. / 11 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2022 tulosbudjetin toteutuminen ja tilinpäätöstiedot

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastustoimen vuoden 2022 tulosbudjetin toteumatiedot ja vuoden 2022 tilinpäätöstiedot.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusviraston tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman. Virastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Tulosbudjetin 2022 toteutuminen on liitteenä 1.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 3 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävistä tarkastusviraston tilinpäätöstiedoista. Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2022 toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot on toimitettu kaupungin tilinpäätöstä varten Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitokselle tilinpäätöksen laatimisohjeiden mukaisesti. Tarkastustoimen tilinpäätöstiedot vuodelta 2022 ovat liitteenä 2.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko on osa tilinpäätöstä. Viraston johtoryhmä on ennen selonteon laatimista suorittanut sisäisen valvonnan itsearvioinnin. Arvioinnin pohjalta todettiin, ettei vuonna 2022 ole realisoitunut merkittäviä riskejä ja että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt toimivat hyvin. Arvioinnissa ei ole kuluneella tilikaudella havaittu merkittäviä sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan epäkohtia. Virasto on pääosin saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Tarkastusjohtaja esittelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi